زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
بت بامیان قبل و بعد از تخریب
جمعه ,8 ژوئن , 2012

بت بامیان قبل و بعد از تخریب