زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
بت بامیان قبل و بعد از تخریب
جمعه ,19 جوزا , 1391

بت بامیان قبل و بعد از تخریب