زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کوه کوتل سالنگ در شمال افغانستان
جمعه ,8 ژوئن , 2012

کوه کوتل سالنگ در شمال افغانستان