زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کوه کوتل سالنگ در شمال افغانستان
جمعه ,19 جوزا , 1391

کوه کوتل سالنگ در شمال افغانستان