زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مناره های غزنی
جمعه ,19 جوزا , 1391

مناره های غزنی