زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
میرویس خان هوتک در قندهار
جمعه ,19 جوزا , 1391

میرویس خان هوتک در قندهار