زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
میرویس خان هوتک در قندهار
جمعه ,8 ژوئن , 2012

میرویس خان هوتک در قندهار