زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اشتراک لوی در ستیز قوای مسلح در مراسم فراغت صدها تن اردوی ملی در مرکز تعلیمی نظامی کابل
سه‌شنبه ,9 می , 2017

وزارت دفاع

نیرو های امنیتی ودفاعی کشور با پلان وسیع وآماده گی کامل وظایف امنیتی را در تمام کشور رهبری ومدیریت نموده و با راه اندازی عملیات های وسیع  مصروف دفاع از وجب وجب خاک شان میباشند   این مطلب را لوی درستیز قوای مسلح در مراسم فراغت صد ها تن از منسوبین اردوی ملی در مرکز تعلیمی نظامی کابل بیان داشتند  .

 

قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل روز گذشته شاهد فراغت صد ها تن از برید ملان وسر بازان اردوی ملی  بود که دوره آموزشی را در این قوماندانی سپری نموده وطی مراسم ویژه سند فراغت آنها توسط لوی درستیز قوایمسلح توزیع گردید .

 

در مراسم که به اشتراک دگر جنرال محمد شریف یفتلی  لوی درستیز قوای مسلح  وجمع از روسا وجنرالان دراین قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل برگذارگردیده بود فارغان اطمینان دادند که با مورال عالی وکسب آموزش های مسلکی در خدمت دفاع از کشور قرار میگیرند وآماده گی کامل دارند تا بخاطر آرامی مردم رهسپار میدانهای نبرد گردند

 

لوی درستیزقوایمسلح خطاب به فارغان  گفتند : حضور گرم وموجودیت بالفعل جوانان رشید کشوربه طور داوطلبانه درمراکز تعلیمی بیانگر حمایت مردم از اردوی ملی بوده و نوید دهنده  سال با ثبات موفقیت وسال پیروزی به مردم افغانستان است

 

لوی درستیز با اشاره به فعالیت های نیروهای امنیتی ودفاعی گفت  که عملیات خالد که به رهبری اردوی ملی در سراسری کشورادامه دارند نتایج خوب رابرای سرکوب دشمنان مردم افغانستان دربرداشته است

 

وی همچنان علاوه کرد  که ما اکنون دربخش انکشاف وقابلیت های محاربوی به دست اورد های قابل ملاحظه نایل گردیدم ودرسال جاری با پلان وسیع واماده گی کامل فعالیت های دفاعی وامنیتی را در تمام کشور راه اندازی ومدیریت مینمایم

 

سپس جنرال لعل جان ظهیر قوماندان این مرکز ازسعی تلاش بیشتر پرسونل  اداری وتدریسی در آموزش جوانان  اردوی ملی اطمینان دادند.