زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اشرف غنی صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را افتتاح کرد
دوشنبه ,1 فوریه , 2016

غنی

رئیس جمهور افغانستان صندوق وجهی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان را افتتاح کرد.

محمد اشرف غنی در مراسم که به این مناسبت در ارگ برگزار شده بود گفت، اعضای کابینهء حکومت تعهد کرده اند که ۱۵درصد از معاش ماه دلو شان را به این صندوق اهدا کنند.

در خبرنامه ریاست جمهوری از آقای غنی نقل شده که می گوید، هیچ نوع خشونت علیه زنان برای ما قابل قبول نیست و هر کسیکه خشونت را به مثابه عنعنه می پندارند، به راه غلط رفته است.

رئیس جمهور افغانستان گفته است که خشونت علیه زنان در دین اسلام جای ندارد و ادامه این پدیده ناهنجاری ها را به بار می آورد.

وی در ادامه افزوده است که حقوق شرعی و قانونی زنان باید برای شان داده شود.