زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اصلاح بخش انکشافی سازمان ملل مطابق برنامۀ اهداف انکشاف پایدار افغانستان
سه‌شنبه ,12 فوریه , 2019

بیستمین جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی اهداف انکشاف پایدار امروز (سه‌شنبه، 16 دلو 1397) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور نخست از تلاش‌های نهادهای داخلی و همکاری دوامدار جامعه جهانی سپاس‌گزاری نموده، گفت: پیشرفت‌های خوبی در راستای اهداف انکشاف پایدار صورت گرفته است، اما وسعت اهداف چنان است که لازم به هم‌آهنگی و اقدامات بیشتر دارد. زیرا انکشاف پایدار یکی از برنامه‌های مهم برای توسعه و پیشرفت در کشور است

در این جلسه سه موضوع مهم به بحث گرفته شد: نخست طرح هم‌خوان سازی اهداف انکشاف پایدار با برنامۀ ملی ادارات ارایه گردید و پس از بحث و پیشنهادهای لازم، فیصله شد که برنامۀ اهداف انکشاف پایدار با برنامۀ ملی ادارات مطابقت پیدا کند و اولویت‌های قابل اجرا تشخیص و در دستور کار قرار گیرد

رییس اجراییه به نهادهای مربوطه هدایت داد که برای عملی شدن این برنامه هرچه زودتر اقدام کنند و بهترین روش را برای هم‌خوان سازی و هم‌آهنگی بیشتر روی دست بگیرند

سپس طرح اصلاح سیستم انکشافی سازمان ملل بر محوریت برنامۀ انکشاف پایدار افغانستان ارایه شد. در این طرح آمده است که یونما برای بهبود روند همکاری‌هایش با حکومت افغانستان و موثریت کمک‌ها اصلاح بخش انکشافی خود را برای افغانستان در مطابقت با برنامۀ انکشاف پایدار روی دست گرفته است. در این طرح آمده است که نتیجه کار و موثریت برنامه‌ها هدف اصلی یونما است و این نهاد با سایر نهادهای دیگر به حیث یک ستون واحد برای همکاری‌های خویش در افغانستان عمل می‌کند

دوکتور عبدالله عبدالله از این اقدام سازمان ملل و نمایندگی سازمان در افغانستان سپاس‌گزاری نموده افزود که حکومت افغانستان برای عملی شدن برنامۀ اهداف انکشاف پایدار ارادۀ قاطع دارد و همکاری سازمان ملل ما را در رسیدن به این امر کمک فراوان می‌کند

بعد طرح کلی چارچوب استراتیژیک اهداف انکشاف پایدار از سوی وزارت اقتصاد ارایه شد. این طرح چشم‌انداز اهداف انکشاف پایدار را تا 2030 به تحلیل گرفته است. نخست برنامه‌هایی برای بومی‌سازی اهداف انکشاف پایدار و سپس راه‌های طبیق آن سنجیده شده‌است. در بخش دوم این طرح رده بندی اهداف و شاخص‌های تبیین گردیده‌است که هم اولویت‌های کشور را مشخص می‌سازد و هم روش‌های بهتر را برای عملی شدن برنامۀ اهداف انکشاف پایدار و رسیدن به هدف اصلی را روشن می‌سازد

در پایان رییس اجراییه کشور بار دیگر بر تسریع روند کاری کمیته و هم‌آهنگی بیشتر میان اعضا تأکید نموده، اظهار داشت: عملی شدن این برنامه برای پیشرفت و توسعۀ اقتصادی کشور مهم است. بخش تخنیکی کمیته روی نهایی‌سازی طرح، کار کنند و این موضوع را در کابینه مطرح و تصمیم نهایی را اتخاذ خواهیم کرد