زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
اعطای قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخآب مورد تایید قرار گرفت
یکشنبه ,21 اسد , 1397

جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد.
در این جلسه، روی پروسۀ داوطلبی معادن طلای بدخشان و مس بلخآب، طرح کاهش تعرفۀ مواد خام فابریکات تولیدی مواد نفتی، طرح ترویج آبگرم‌کن های آفتابی در افغانستان، طرح پیشنهادی حل مشکلات مالیاتی شرکت‌های هوایی خصوصی و همچنان گزارش کارگوی شرکت هوایی الامارات در مسیر دوبی- کابل و هانگ کانگ- دوبی و گزارش برداشتن ممنوعیت‌های ادارۀ هوانوردی ملکی امارات متحدۀ عربی بالای پروازهای کام ایر و اجازۀ هفت پرواز در هفته به شرکت هوایی العربیه بین شارجه و کابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری، نتیجه بررسی های کمیتۀ بین الوزارتی وزارت های معادن، اقتصاد و مالیه را در رابطه به واجد شرایط بودن کمپنی های سنتار و گوموز بخاطر گرفتن قراردادهای اکتشاف معادن طلای بدخشان و مس بلخآب به جلسه ارائه کرد.
وی گفت که این دو کمپنی به طور مکرر به این پروژه ها ابراز علاقه نشان داده اند و از لحاظ تخنیکی واجد شرایط می باشند و همچنان از منظر تامین مالی می توانند وجوه مالی مورد نیاز را به‌خاطر انکشاف معادن متذکره فراهم کنند. وی افزود که تضمین مالی بعد از امضای قرارداد، اخذ گردد.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، اعطای قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخآب به کمپنی های سنتار و گوموز مورد تایید قرار داد.
رئیس جمهور غنی گفت: چون مرحلۀ اکتشافی است، باید واضح گردد که نتیجه اکتشاف چه می باشد و بعد از آن تضمینات مالی اخذ گردد. وی تاکید کرد که یک میکانیزیم امنیتی روشن، بخاطر تامین امنیت این پروژه ترتیب شود.
بعداً معین عواید گمرکات وزارت مالیه، طرح کاهش تعرفۀ مواد خام فابریکات تولیدی مواد نفتی را به جزئیات به جلسه ارائه کرد و پیشنهاد نمود که نظر به مصوبۀ کابینه، تعرفه ها باید از پنج در صد به یک در صد کاهش یابد.
اشتراک کنندگان در این خصوص بحث کردند و گفتند که میکانیزم های کنترول باید طوری عیار گردد که مواد خام نفتی، هم قبل و هم بعد از تصفیه مورد کنترول قرار گیرد.
رئیس جمهور غنی، ضمن اینکه طرح متذکره تصویب کرد، گفت که باید رژیم های خاص نظارتی به خاطر کنترول مواد خام فابریکات متذکره در نظر گرفته شود و تعریف واضح از تصفیه خانه ها وجود داشته باشد.
متعاقباً امان الله غالب رئیس دافغانستان برشنا شرکت، طرح ترویج آبگرمکن های آفتابی را به جلسه ارائه کرده، گفت که با تطبیق این طرح مصارف برق کاهش می یابد و شرکت برشنا می تواند که از برکت صرفه‌جویی شده، به مناطق که برق ندارند، برق تامین کنند.
وی پیشنهاد نمود که ۵۰ در صد هزینۀ مصارف آبگرم‌کن های مذکور را خانواده ها، ۲۵ در صد را وزارت مالیه و ۲۵ در صد دیگر را شرکت برشنا تامین نماید و بعداً پول متذکره به صورت قسط وار در پول صرفیۀ برق، وضع گردد.
در جلسه پس از بحث های همه جانبه ضمن تصویب طرح متذکره، خاطرنشان گردید این پروژه از اهمیت خاص برخوردار است و پیشنهاد نمودند که به خاطر ارزیابی بخش های تخنیکی وزارت انرژی و آب دخیل شود و از اینکه ظرفیت تولیدی این آبگرم‌کن ها در داخل کشور وجود دارد، باید از آبگرم‌کن های تولیده شده در افغانستان استفاده صورت گیرد.
رئیس جمهور در این زمینه گفت که به تولیدات داخلی ارجحیت داده شود و سکتور خصوصی که در این بخش تخصص دارد، یک پیشنهاد واضح را برای ساخت آبگرم‌کن های مذکور ارائه دهند.
وی افزود که برای آن قسمتی از مواد که از خارج به منظور تهیه وارد می گردد، یک ستندرد مدنظر گرفته شود و در خصوص سهم وزارت مالیه، شرکت برشنا باید با این وزارت به نتیجه برسد.
سپس طرح پیشنهادی حل مشکلات مالیاتی شرکت‌های هوایی خصوصی از سوی یکی از مسئولین وزارت مالیه به جلسه ارائه شد و پیشنهاد گردید که تعدیلات در قانون وارد شود و از عواید ناخالص این شرکت ها از بابت پروازهای که مبدای آن افغانستان باشد به عوض مالیات معاملات انتفاعی و مالیات بر عایدات، ده فیصد مالیه ثابت اخذ گردد.
جلسه بعد از بحث های همه جانبه فیصله نمود که مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری و وزارت های مالیه و اقتصاد، روی این طرح کار کنند و به یک نتیجه واضح برسند و بعداً طرح خویش را به جلسۀ کابینه ارائه کنند.
در اخیر جلسه، محمودشاه حبیبی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، گزارش کارگوی شرکت هوایی الامارات در مسیر دوبی- کابل و هانگ کانگ- دوبی و گزارش برداشتن ممنوعیت های ادارۀ هوانوردی ملکی امارات متحدۀ عربی بالای پرواز های کام ایر و اجازۀ هفت پرواز در هفته به شرکت هوایی العربیه بین شارجه و کابل را به جلسه ارائه کرد.
جلسه شورای عالی اقتصاد، ضمن بحث روی گزارش متذکره، تصریح نمود که افغانستان طرفدار راه اندازی کارگوی متذکره است، اما باید وضاحت داده شود که تا چه اندازه افغانستان از آن منفعت به دست می آورد و در جلسۀ آینده روی آن به جزئیات بحث صورت گیرد.#