زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
برای نخستین بار گروه کاری توانمند سازی زنان در ریاست زراعت بامیان آغاز به کار کرد
چهارشنبه ,13 ژانویه , 2016

زراعتی

 

برای نخستین بار یک گروه کاری توانمند سازی زنان در ریاست زراعت ولایت بامیان آغاز به کار کرد.

 

نذیره رحمن رئیس بخش اقتصاد خانواده در وزارت زراعت گفت، هدف از ایجاد این برنامه ارتقای ظرفیت زنان در بخش زراعت است.

 

این گروه یکسال قبل در کابل نیز ایجاد شده بود.

 

خانم رحمن افزود، اعضای این گروه وظیفه دارند تا فعالیت های خود را در زمینه زنان بصورت هماهنگ انجام دهند و بودجه های را برای توانمند سازی زنان در بخش زراعت اختصاص دهند.

 

این در حالیست که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان حدود هشت میلیون دالر بودجه را در بخش پروژه های عملی برای بهبود اقتصاد خانواده ها در سال جدید اختصاص داده است.