زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
برنامه آگاهی دهی از پروژه تاپی در ولایت قندهار
یکشنبه ,21 می , 2017

برنامه آگاهی دهی

به سلسله برنامه های اطلاع رسانی از پروژه تاپی در ولایات محل عبور پایپ لاین این بار مسوولین ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت معادن و پترولیم وکارمندان پروژه تاپی به ولایت قندهار سفر نمودند.

هیئت موظف وزارت معادن وپترولیم در یک سفر چهار روزه آگاهی دهی  از پروژه تاپی در ولایت قندهار ازمقامات محلی خواستند تا ازاین پروژه بزرگ وعام المنفعه حمایت همه جانبه نمایند.

 

این ملاقات ها با رئیس معدن ولایت قندهار،  معاون مقام ولایت قندهار، رئیس شورای علماء، رئیس اقوام وقبایل، متنفذین قوم، سرپرست ریاست معارف، رئیس حج واوقاف واعضای شورای ولایتی صورت گرفت.

 

محترم الحاج عبدالحنان منیب معاون مقام ولایت قندهار ضمن خورسندی از تطبیق این پروژه بزرگ ویاد آوری مسایل امنیتی، استملاک زمین های شخصی، استخدام کارگران از مردم محل  عملی شدن پروژه تاپی را نه تنها برای کشور ما بلکه درسطح منطقه بینظیر ومفید خوانده علاوه نمود ما با تمام توان از این پروژه که افغانستان را به دهلیز بزرگ اقتصادی تبدیل می کند حمایت می نمائیم.

 

در دیدارهای که با روئساء متذکره وافراد واشخاص با نفوذ وموثردر ولایت قندهارداشتیم هرکدام به نحوه خویش آوردن چنین پروژه ها را به کشور خیلی ها ارزنده وقابل قدر توصیف نموده ویگانه راه بیرون رفت از چالش ها، نا بسامانیها وکاستن از بیکاری، فراروی مردم ما دانستند.

 

 

 

مردم ومقامات محلی در قندهار ضمن حمایت وپشتیبانی شان ازتطبیق این پروژه ، حاضر به همکاری واطلاع رسانی فواید این پروژه از طریق مکاتب، مساجد، ملاامامان، نمایندگان قوم شورا های ولایتی ، جلسات انفرادی به مردم شدند ووعده هرنوع همکاری را به جانب مقابل سپردند.