زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
تقدیرسرپرست وزارت دفاع ملی از کارکردهای سترجنرال مراد علی مراد وتورنجنرال امین الله کریم
دوشنبه ,22 می , 2017

وزارت دفاع

سترجنرال مرادعلی مراد و تورنجنرال امین الله کریم که بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری در پست های معینیت ارشد امنیتی و معینیت اداری وزارت امور داخله تقرر حاصل نموده اند روز گذشته  توسط سرپرست وزارت دفاع ملی مورد تقدیر قرارگرفتند.

سترجنرال مرادعلی مراد قبلأ معاون اول مقام ستردرستیز و تورنجنرال امین الله کریم ریس حالات اضطراری وفوق العاده وزارت دفاع ملی روز گذشته  طی محفلی با رهبری وپرسونل قرارگاه وزارت دفاع ملی وستردرستیز وداع نمودند.

 

در محفلیکه به همین منظور در قرارگاه وزارت دفاع ملی ترتیب یافته بود تورنجنرال طارق شاه بهرامی سرپرست وکاندید وزیر وزارت دفاع ملی طی سخنانی از کارنامه ها وفعالیت های آنان که در بخش های مختلف وزارت دفاع ملی وستردرستیز با قبول نمودن زحمات فراوان ، وظایف میهنی شانرا جهت دفاع از مردم ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور اجرا نموده اند به نیکویی یاد نموده ، موفقیت های بیشتر آنانرا در امر خدمت گذاری به مردم و میهن از بارگاه خداوند متعال استدعا نمود.

 

متعاقبأ دگرجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح به نماینده گی از منسوبین اردوی ملی گفت: این جنرالان که خدمات شایسته ای را در راستای مبارزه بادشمنان وطن و تعلیم وتربیه منسوبین اردوی ملی به انجام رسانیده اند ، مردم و تاریخ افغانستان خدمات آنانرا فراموش نخواهند کرد.

 

از سوی دیگر سترجنرال مراد علی مراد و تورنجنرال امین الله کریم اطمینان دادند که تا آخرین رمق حیات آماده خدمت گذاری به مردم و کشور خویش میباشند.

 

در اخیر محفل لوح تقدیر که از جانب وزارت دفاع ملی تهیه گردیده بود توسط سرپرست وزارت دفاع ملی برای آنان تفویض گردید.