زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ فوق العادۀ امنیتی به ریاست رئیس جمهورغنی دایر گردید
چهارشنبه ,31 می , 2017

 

جلسۀ فوق العادۀ امنیتی به منظور بررسی حادثۀ تروریستی امروز کابل، بعداز ظهر امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید و اشتراک کننده‌گان به روح شهدای حادثۀ مذکور اتحاف دعا نمودند.

در این جلسه، مسوولین ارشد ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور درخصوص چگونگی حادثۀ تروریستی امروز کابل که از اثر آن شماری از هم‌وطنان ما شهید و مجروح گردیدند، معلومات دادند.

رئیس‌جمهور کشور یک‌بار دیگر به خاطر قربانیان این حادثۀ المناک ابراز تأسف عمیق کرده و به نهادهای امنیتی هدایت داد تا حادثۀ یادشده را به‌گونۀ همه جانبه بررسی نمایند و جهت تأمین امنیت کامل شهروندان به‌گونۀ جدی بکوشند.

رئیس جمهورغنی همچنان به مسوولین مربوط دستور داد که جزییات حادثۀ متذکره را با مردم شریک سازند. وی به وزارت شهرسازی و مسکن و ادارۀ شاروالی کابل هدایت داد تا ساحات تخریب‌شده از اثر حادثۀ تروریستی امروز کابل را دوباره بازسازی نمایند.