زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی تدویر یافت
چهارشنبه ,23 می , 2018

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.
ابتدا، رئیس‎جمهور غنی ضمن محکوم‌نمودن حملات تروریستی اخیر در ولایات ننگرهار و کندهار، بر روح شهدا اتحاف دعا کرد و  برای بازمانده‌گان صبر جمیل و به مجروحین شفای‌عاجل را از درگاه ایزد متعال استدعا نمود.
همچنان، رئیس‌جمهور اشتراک سیدعبدالوحید قتالی را به جلسۀ کابینه خیر مقدم گفته، گزینش وی را به عنوان رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری جهت تأمین ارتباط بین وزارت‌ها و ریاست‌جمهوری مؤثر دانسته و در امور محوله، برای وی موفقیت‌های مزید تمنا کرد.
طبق اجندا، معین مسلکی وزارت عدلیه پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۷ آن وزارت و همچنان  گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۶ و طرح پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۷ ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه را به جلسه مطرح نمود.
کابینه، ضمن ابراز امتنان از زحمات ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه؛ گزارش اجراآت پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۶ و طرح پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۷ آن وزارت را مورد تائید قرار داد.
کابینه، جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت عدلیه را موظف‌نمود تا اسناد تقنینی را از لحاظ اهمیت اولویت‌بندی نموده و در طی مراحل آن اقدام نماید. همچنان آنعده وزارت‌ها و ادارات دولتی که براساس اولویت‌ها تقاضای درج اسناد تقنینی جدید را در پلان متذکره دارند، مسودۀ اسناد تقنینی مورد نظر را در اسرع وقت ترتیب و بعد از تائید معاون دوم ریاست‌جمهوری به وزارت عدلیه ارسال نماید.
متعاقباً وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان، تقاضای عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی(IFS) را به جلسه ارایه نمود.
وی گفت که (IFS) یک سیستمی است که به نیازهای ادارات پستی در قسمت ارسال الکترونیکی حواله‌های پولی، هم به‌شکل نقدی و هم به‌شکل الکترونیکی به‌خصوص در هنگامی که مارکیت انتقالات پولی در اوج چالش‌ها می‌باشد، با ارایه راه حل‌ها و نوآوری‌ها پاسخ ارایه می‌نماید.
کابینه، عضویت افغانستان در سیستم مالی بین المللی (IFS) را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، یک کمیته را به اشتراک وزارت‌های مالیه، مهاجرین و عودت کننده گان، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موظف‌نمود تا در همکاری با بانک جهانی، عضویت افغانستان را در سیستم مالی بین‌المللی (IFS) با درنظرداشت سایر موارد از تعهدات افغانستان به (IMF) مورد مطالعه قرار داد، نهائی سازد.
سپس رئیس عمومی اداره اراضی، مسودۀ پالیسی زمین را به جلسه ارایه نمود و کابینه بعد از بحث همه‌جانبه مسودۀ متذکره را مورد تصویب قرار داد و وزارت‌ها و ادارات دولتی را مؤظف نمود تا نظریات و پیشنهادات خویش را جهت غنامندی پالیسی متذکره، به ادارۀ اراضی ارسال نمایند.
همچنان کابینه، ادارۀ اراضی را مؤظف نمود تا پالیسی یادشده را با درنظرداشت نظریات و پیشنهادات وزارت‌ها و ادارات دولتی در مشوره با معاون دوم ریاست‌جمهوری تصحیح و به مقام عالی ریاست‌جمهوری ارایه نماید.
به همین ترتیب، گزارش ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست در مورد اجرایی‌شدن توافق‌نامۀ مونتریال برای حفاظت لایۀ اوزون توسط رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست به جلسه ارائه گردید.
کابینه، جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه ضمن تائید گزارش متذکره، ادارۀ حفاظت محیط زیست را موظف‌نمود تا به همکاری ادارات ذیربط و همآهنگی با سکتور خصوصی، پالیسی واضح را مبنی بر جلوگیری از خریداری و تورید وسایل که گازات فلورو کاربن تولید می‌نمایند، ترتیب و به جلسه کابینه ارایه نماید.
بعداً، رئیس عمومی د افغانستان برشنا شرکت تقاضای آن شرکت مبنی بر معافیت گمرکی تجهیزات وارداتی پروژه (۱۰) میگاوات انرژی آفتابی ولایت کندهار را به جلسه مطرح نمود.
وی افزود که بودجه پروژه مذکور حدود مبلغ (۱۷) ملیون دالر امریکائی را احتوا می‌نماید، که مبلغ ۱۰ملیون دالر آن در مطابقت با پالیسی مشارکت عامه و خصوصی از کمکهای بلاعوض ادارۀ انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) اجرا میگردد. اداره انکشافی ایالات متحدأ امریکا به‌اساس تفاهم‌نامه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و آن اداره امضاشده بود، خواهان معافیت گمرکی بر تجهیزات وارداتی پروژه مذکور که ارزش آن حدود ده ملیون دالر امریکائی را احتوا می‌نماید، از وزارت مالیه گردیده است که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
سپس، رئیس ادارۀ اراضی انتقال موازی (۸۰) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی مقر و انتقال موازی (۸۰) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی قره باغ جهت اعمار دو سب استیشن برق ولایت غزنی، موازی (۱) جریب زمین دولتی واقع قریه لچگلی جهت اعمار تعمیر اداری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت کنر، موازی (۱۵) جریب زمین دولتی واقع شمال قریه شیرآباد جهت اعمار سب استیشن برق در ولایت بلخ، موازی (۱۶) جریب زمین دولتی واقع کوتل دلخکی و سر کوتل آقکم ولایت سمنگان جهت اعمار دو ترمینال ترانسپورتی، موازی یک جریب و دوازده بسوه زمین دولتی واقع ولایت میدان وردک جهت اعمار تعمیر ریاست شهرسازی ولایت میدان وردک و موازی (۲۰) جریب زمین بکر درجه (۷) دولتی واقع قریه سیاه کوک بندر مکک ولسوالی مرکز ولایت دایکندی جهت اعمار تاسیسات قطعه خاص را به جانب وزارت مالیه به جلسه ارایه که مورد تایید کابینه قرار گرفت.
در ادامه؛ رئیس ادارۀ اراضی انتقال موازی بیشتر از ۶۴۹ جریب زمین دولتی واقع هوتخیل ولایت کابل، بدیل برای مال گدام‌های شرق میدان هوائی بین‌المللی حامدکرزی به شاروالی کابل و تعدیل آن را از ساحۀ نظامی به صنعتی به جلسه مطرح نمود.
کابینه، انتقال زمین متذکره را بطور رایگان به جانب شاروالی کابل و تعدیل آن را به صنعتی مورد تائید قرار داد و شاروالی کابل را مؤظف‌نمود تا به همکاری نهادهای ذیربط، پلان استفاده از زمین متذکره را ترتیب و به شورای عالی توسعه شهری ارایه نماید.
به همین ترتیب رئیس ادارۀ اراضی، انتقال موازی (۵۰۰) جریب زمین دولتی واقع دشت الچین ولایت کندز به وزارت مالیه جهت ایجاد قبرستان عمومی اهالی ولایت کندز را به جلسه مطرح نمود.
کابینه ضمن تائید انتقال زمین متذکره، ادارۀ اراضی افغانستان را موظف‌نمود تا به همکاری وزارت ارشاد، حج و اوقاف و ادارۀ ارگان‌های محل، پالیسی انتقال زمین‌های اختصاص دادهشده به قبرستان‌ها را به شاروالی‌ها ترتیب و به شورای عالی توسعه شهری ارایه نماید.
متعاقباً، رئیس اداره ارگان‌های محل تقاضای آن اداره مبنی بر استرداد طرح قانون ادارات محلی از قوۀ مقننه به جانب قوۀ مجریه را به جلسه مطرح کرد که مورد تائید قرار گرفت.
در اخیر جلسه ده مورد معاهدات بین المللی توسط معین اداره و منابع وزارت امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.#