زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
در شورای عالی محابس مطرح شد: طرح تطبیق بدیل حبس نهایی شده و به اجرا گذاشته می‌شود
دوشنبه ,26 قوس , 1397

شورای عالی زندان‌ها امروز (یکشنبه، 25 قوس1397) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، طرح تطبیق بدیل حبس، طرزالعمل رخصتی زندانیان و مشکلات بهداشتی، ناکافی بودن اعاشه و ایجاد محیط مناسب برای اطفال، رسیدگی به مشکلات زنان باردار و شیرده در محابس را به بررسی گرفتند

نخست رییس زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گزارشی ارایه کرد که در آن آمده است: نزدیک به 30935 تن در سراسر کشور زندانی هستند. از این میان 800 تن آنان بانوان و 287 تن شان هم شهروندان خارجی هستند. رییس زندان‌ها گفت: مشکلات موجود در زندان‌های کشور زیاد است و باید زمینۀ عملی شدن قانون بدیل حبس فراهم شود. وی همچنان از وجود مشکلات در راستای عرضۀ خدمات بهداشتی برای زندانیان به ویژه بانوان بادار و شیرده، خبر داد

رییس اجراییه کشور به شورای عالی زندان‌ها هدایت داد که تا یک هفته طرح بدیل حبس باید در محاکم کشور اجرایی شود. همچنان کمیته‌یی از نهادهای مربوطه ایجاد شد تا بازنگری دوباره در باره بخش‌هایی از طرح بدیل حبس که برای زندانیان موجود روشنی ندارد صورت گیرد و این کمیته موظف است در بارۀ رخصتی‌هایی که در این طرح برای زندانیان در نظر گرفته شده‌است، نیز بحث و زمنیه‌های عملی شدن آن را فراهم کنند

دوکتور عبدالله عبدالله همچنان به وزارت‌های داخله، صحت عامه، مالیه، عدلیه و کمیسیون حقوق بشر هدایت داد که هرچه عاجل هیأتی را تشکیل دهند و مشکلات بهداشتی زندانیان را بررسی کنند تا به آنان رسیدگی شود

طرح بدیل حسب، یک سال پیش تصویب شده است و اکنون نافذ می‌باشد. در این طرح زندان خانه‌گی، حبس تعلیق و اجتماعی شدن نیز آمده است که نظر به میزان جرایم افراد، تعیین می‌شود. در این طرح همچنان ایجاد زمینه‌های آموزش‌های حرفه‌یی برای زندانیان در نظر گرفته شده است