زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
در کار اعمار بند برق دهلهء کندهار ۵۰ میلیون دالر اختلاس شده است
پنج‌شنبه ,14 ژانویه , 2016

قندهار

 

از اختلاس اضافه از پنجاه میلیون دالر در بند برق دهلهء کندهار، خبر داده می شود.

 

همایون عزیزی والی کندهار با اظهار این مطلب گفت، بخش اول بند برق دهله با مصرف احتمالی ۷۱ میلیون دالر تکمیل شده است.

 

این بخش ساختمانی بند برق دهله شامل دروازه برج عمومی، یک پاورهوس، تونل جدید، چهار دروازهء آب و دستگاه عمومی بند می باشد.

 

همایون عزیزی در ادامه صحبت خود گفت:

 

“آنها پول را که برای بازسازی این بند به مصرف رسانیده اند، با هزینهء مالی پروژه هیچ مطابقت ندارد و این مقدار کار با پول کمتر هم می توانست انجام شود. در این پروژه اگر زیاد مصرف شده، باز هم از ۱۰، ۱۵ تا ۲۰ میلیون بیشتر نمی بود.”

 

والی کندهار گفت، به همین دلیل از کابل خواهان یک هیئت تخنیکی شده تا موضوع را بررسی کند.

 

همۀ مصارف این پروژه از سوی اداره انکشافی ایالات متحدۀ امریکا پرداخته شده است.