زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی: برای دیزاین ترمینل‌های معیاری، بودجه درنظر گرفته‌شود
یکشنبه ,13 می , 2018

جلسۀ شورای عالی اقتصادی قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان روی گزارش احداث ترمینل‌های ترانسپورت زمینی، توسعۀ روابط دوجانبۀ افغانستان- ترکمنستان و در خواست آغاز پرواز شرکت هوایی اطلس‌گلوبل بین استانبول- کابل بحث کرد.
ابتدا گزارش احداث ترمینل‌های ترانسپورت زمینی ازسوی مسئولین وزارت ترانسپورت به جلسه ارائه شد.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه، حاجی محمدالماس زاهد نمایندۀ خاص رئیس‌جمهور در امور انسجام ملی، وزیر شهرسازی و مسکن، معاون اتاق تجارت و صنایع و رئیس ادارۀ تدارکات ملی در مورد صحبت‌کردند.
رئیس‌جمهور کشور در این خصوص گفت که ایجاد ترمینل‌های ترانسپورتی یک مسئولیت بین‌الوزارتی است و باید طوری تنظیم‌گردد که به تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی کمک کند.
وی نقش سکتور خصوصی را در این‌زمینه مهم‌خواند و گفت که دولت مسئولیت فراهم‌نمودن زمین، دیزاین، تعیین مقررات و نظارت را دارد و سکتور خصوصی در رابطه به انکشاف و مدیریت طرح، کار نماید.
رئیس‌جمهور غنی تصریح‌کرد: مشکل طرح در تعیین زمین است که پیش از پیش مشخص گردیده‌است و باید کمپنی دیزاین‌کننده برای تشخیص ساحۀ اعمار ترمینل، کار کند.
وزیر ترانسپورت گفت که به‌خاطر دیزاین ترمینل‌ها، با کمپنی‌های مختلف مذاکره صورت‌گرفته و پول درخواست آن‌ها را وزارت در دسترس نداشته‌است.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی دراین خصوص به وزارت مالیه هدایت‌داد که برای دیزاین ترمینل‌ها بودجه درنظر گرفته‌شود.
در بخش دیگرِ جلسه، موضوع توسعۀ روابط دوجانبه افغانستان- ترکمنستان در خصوص کاهش هزینۀ خط آهن، مورد بحث قرار گرفت. ترکمنستان که در قیمت تعرفۀ خویش کاهش وضع‌کرده، خواستار رفع محصول ۱۰ دالر از هرتُن در بندر آقینه شده‌است.
رئیس‌جمهور غنی ترکمنستان را کشور دوست و هم‌کار افغانستان دانست و افزود که نیت آن کشور در خصوص همکاری با ما نیک است و باید زمینۀ گسترش همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف، فراهم گردد.
پس از بحث‌های همه‌جانبه، رئیس‌جمهور کشور ادارۀ خط آهن را مؤظف‌ساخت تا در مورد موضوع یاد‌شده با جانب ترکمنستان وارد مذاکره‌شود و گزارش آن‌را به جلسات آیندۀ شورا ارائه نماید.
رئیس‌جمهور گفت که موضوع حفظ و مراقبت در بندر آقینه درنظر گرفته‌شود و یک‌ قید زمانی در فیصلۀ متذکره وضع گردد، زیرا در فاصله‌های زمانی، این موضوع نیاز به غور دارد.
در ادامه، در خواست آغاز پرواز شرکت هوایی اطلس‌گلوبل بین استانبول- کابل مورد بحث همه‌جانبه قرارگرفت و از سوی شورای عالی اقتصادی تأیید گردید.
سپس، موضوع درخواست شرکت ساختمانی محب‌ادوانس دیزاین، پیرامون خرید و به کرایه‌گرفتن زمین به‌خاطر انکشاف فابریکات تولیدی اقلام ساختمانی، مورد بحث قرار گرفت.
رئیس‌جمهور دراین خصوص گفت که زمین براساس قوانین، باید به‌دسترس کمپنی‌ها قرار گیرد. وی افزود که هیئتی از وزارت‌های صنعت و تجارت، مالیه و اقتصاد، شهرسازی و مسکن و ادارۀ اراضی، پیشنهاد کمپنی یادشده را بررسی نماید و نظریات خود را درمورد قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری با شورای عالی اقتصادیشریک‌سازند.