زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی در جلسۀ شورای عالی توسعه شهری: هرات به مرکز ثقل تجارت و ترانزیت منطقه‌یی مبدل خواهدشد
یکشنبه ,1 دلو , 1396

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روی طرح انکشافی شاروالی هرات، پیشرفت قرارداد پروژه‌های استراتیژک، ساختمان‌های پیش‌ساخت و برنامۀ ملی مسکن، بحث نمود.
در این جلسه که در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید ابتدا، سیدوحید قتالی شاروال هرات طرح انکشافی شاروالی آن ولایت را به جلسه ارائه کرد و گفت که شاروالی هرات در مدت کم، مسیر خود را پیدا کرده است و تلاش داریم تا اصلاحات را به شکل همه‌جانبه در این اداره تطبیق نماییم.
وی افزود: در ادارۀ شاروالی هرات ۸۱ تَن از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده‌اند و نزدیک به ۲۰ تن آنها درگیر دوسیه های فساد می‌باشند.
 سید وحید قتالی تصریح کرد که ۳٪ از کارمندان این اداره را زنان تشکیل می‌دهند و منابع بشری این اداره در گذشته مبتنی بر نیازهای خدمات‌رسانی نبوده که اخیراً لوایح و وظایف بست‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است.
شاروال هرات گفت که تمام بست‌های کم‌بود این اداره جهت رقابت آزاد به ادارۀ اصلاحات اداری سپرده شده‌است، تمامی کارمندان خیالی منفک گردیدند و کارکنان خدماتی از ادارات دیگر دوباره به این اداره سوق داده شده‌اند.
 قتالی درخصوص عواید شاروالی هرات گفت که در گذشته درک لازم از منابع عایداتی این اداره وجود‌نداشته و پیش‌بینی عواید مبتنی بر واقعیت‌های موجود نبوده که طی چندماه اخیر، در این اداره تغییرات مثبت و اصلاحات لازم بوجود آمده‌است.
شاروال هرات خاطرنشان ساخت که به همکاری برنامۀ شهر، پروسۀ الکترونیکی‌شدن خدمات اداری این اداره آغاز گردیده و اکنون قسمتی از اداره شاروالی هرات، از این خدمات برخوردار می‌باشد. وی اضافه کرد، تمام پروسه‌های تدارکاتی که قبلاً دارای مشکلات انبوه بود، اکنون تحت کنترل آمده و با شفافیت کامل انجام می‌شوند.
قتالی بیان‌داشت که درحال حاضر آگاهی مردم را نسبت به منابع تمویل برنامه‌ها بیشتر ساخته‌ایم و شهروندان، انگیزه و امید بیشتر به آینده مرفه پیدا کرده‌اند و همچنان افزود که برای برنامۀ میثاق شهروندی تسهیلات لازم جهت سهم‌گیری مردم فراهم شده‌است.
شاروال هرات تصریح کرد: در سطح نواحی شهر هرات درحدود ۸۰ شورا ایجاد شده که از آن‌جمله، پول اجرا و تطبیق ۴۰ پروژه‌ به حساب شوراها واریز گردیده‌است.

وی گفت که در ۱۵ ناحیۀ ولایت هرات به ارزش ۲,۲ میلیون یورو پروژه‌ها طراحی شده است که شامل پلان‌های تفصیلی، ماستر پلان نواحی و تطبیق قسمتی از آن می‌باشد و به زودی کار آنها آغاز می‌شود.

سید وحید قتالی اضافه کرد که ۱۷ پروژۀ انکشافی توسط شاروالی هرات و ادارات مالی همکار طراحی و به دسترس بانک جهانی قرار داده شده و نیز از این پروژه‌ها در کشور ترکیه دفاع تخنیکی صورت گرفته‌است.
وی گفت که شاروالی هرات برنامه‌های مشترک را در بخش ایجاد بوردهای هماهنگی شهری، مدیریت شهر قدیم، تساوی جندر، به‌سازی شهر قدیم، مدیریت حفظ و مراقبت از فضای سبز، همکاری‌های علمی و مدیریت شهری با پوهنتون‌های دولتی و خصوصی و هم‌چنان آماده‌گی برای تطبیق پلان‌های انکشافی و خدماتی برای بی‌جاشده‌گان و جلوگیری از سیلاب‌ها، انجام شده است.
 شاروال هرات درخصوص حکومت‌داری‌خوب گفت که مردم به‌شمول شوراهای انکشافی، نهادهای مدنی، متشبثین خصوصی، نهادهای بین‌المللی، خبرنگاران، اصناف و عامۀ مردم برای ارائه نظریات و پیشنهادات شان به این اداره، مراجعه می‌نمایند.
قتالی در مورد مشارکت مردمی در برنامه‌های شهری، بازیافت زباله‌های شهری، رشد فضای سبز، تنظیم مارکیت‌ها و بازارها، ایجاد مسودۀ ماستر پلان شهری، بازار شب و به‌سازی شهرقدیم، به‌سازی چهارراه‌ها و پیاده روها معلومات داد و از اقدامات آن اداره به منظور تطبیق برنامه‌های مؤثر اطمینان داد.
وی پیشنهاداتی را در در بخش انتقال زمین مواد نفت هرات برای ایجاد بازار شب، انتقال زمین فرقه ۱۷ قول اردوی سابق جهت گسترش ساحۀ سبز، استخدام کدرهای متخصص، اعزام کارمندان شاروالی هرات برای آموزش به خارج از کشور، ایجاد زیرگذرها، اعمار مارکیت بزرگ، ایجاد کملپکس ورزشی زنان و پارکینگ‌های معیاری به جلسه ارائه کرد.
سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، مجددی مشاور رئیس‌جمهور، محمدحمید طهماسی وزیر ترانسپورت، عبدالباقی پوپل معین ارگان‌های محلی، محمدجواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی و معاون اتاق تجارت و صنایع، طرح انکشافی شاروالی هرات را ارزنده خوانده و از آن تمجید کردند.

رئیس‌جمهورغنی موفقیت‌های اخیر شاروال هرات را در زمینۀ ابتکارات آن اداره تبریک گفت و از طرح انکشافی شاروال هرات استقبال نمود. وی افزود که هرات از جایگاه خاص در بخش تجارت و اقتصاد برخوردار است و با افتتاح پروژۀ تاپی و خط آهن هرات-مزار، چهرۀ این شهر تغییر خواهد کرد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان‌ساخت که ولایت هرات با دو کشور، سرحد مشترک دارد که می‌تواند در آینده به مرکز ثقل تجارت و ترانزیت منطقه‌یی مبدل شود. وی گفت که روی میدان هوایی بین‌المللی هرات باید کار بیشتر انجام پذیرد، زیرا این میدان می‌تواند به مثابۀ دهلیز تجارتی میان افغانستان و کشورهای عربی، هند و آسیایی میانه، مورد استفاده قرارگیرد.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی بیان‌کرد که شاروالی‌های موفق باید تقدیر شوند و پول‌های تشویقی در اختیار شاروالی‌های قرار می‌گیرد که دارای برنامه‌های انکشافی و مؤثر باشند.
رئیس‌جمهور کشور به وزارت امور داخله هدایت داد تا در زمینۀ انتقال بخش ترافیک هرات به شاروالی آن ولایت، اقدامات عاجل روی دست گیرد. وی پیشنهاد شاروال هرات مبنی بر اعزام کارمندان آن اداره به خارج از کشور جهت آموزش را پذیرفت.
 رئیس جمهور غنی در مورد انتقال زمین ها از یک اداره به اداره دیگر گفت که ادارۀ مستقل اراضی، بانک زمین را ایجاد خواهد کرد تا موقعیت زمین ها تثبیت و براساس پلان‌های مشخص ادارات، به املاک عایداتی دولت مبدل گردد.
رئیس‌جمهور غنی اظهارداشت که هر سه‌ماه، باید جلسۀ هماهنگی شاروالان تدویر یابد تا تجارب و برنامه‌های مؤثر خویش را شریک و از آن بهره‌گیرند.
در بخش دیگر، طرح پروژه‌های استراتیژیک شهری در شهرهای بزرگ کشور توسط سید محرم سادات ارائه گردید و افزود که ادارۀ ساساکی پیشنهاد خویش را مبنی بر دیزاین پروژه‌های استراتیژیک برای پنج شهر بزرگ ارائه کرده است.
وی افزود که پروژه‌های مذکور در پنج مرحله(چهار هفته، ۱۰ هفته، ۱۲ هفته، ۱۶ هفته و ۲۶ هفته) قابل تطبیق می‌باشد که ایجاد کمیتۀ تخنیکی در سطح ولایات متشکل از شاروال، نمایندۀ ولایت، تیم تخنیکی و بورد مشورتی شاروالی‌ها، ریاست‌های شهرسازی و محیط زیست، نمایندۀ جامعۀ مدنی و استادان پوهنتون‌ها می‌باشند.
رئیس‌جمهور کشور در این‌مورد گفت که پلان استراتیژیک از پنج شهر به ۹ شهر توسعه یابد که شامل ولایات هرات، بلخ، جلال آباد، کندهار، خوست، کندز، بامیان، گردیز و غزنی می‌باشد.
وی افزود که مشکل شهرها به‌پروژه‌ها قابل حل نیست و باید دیدگاه شهری ایجاد شود تا زمینۀ حضور گردش‌گران در شهرها فراهم گردد. رئیس‌جمهور بر ضرورت تشریک دیدگاه ادارۀ ساساکی در این‌بخش‌ها نیز تأکیدکرد.
در ادامه، طرح مسکن قابل استطاعت از سوی مسوولین وزارت شهرسازی و مسکن به جلسه ارائه گردید و در مورد وضعیت فعلی و چالش‌های سکتور مسکن معلومات داده شد. آنها گفتند: برنامۀ ملی مسکن براساس اولویت شهری و استراتیژی ملی صلح و انکشاف کشور ایجاد گردیده است.
مسوولین این وزارت افزودند که هدف کلی برنامۀ مذکور، زمینه‌سازی برای عرضۀ مسکن قابل استطاعت برای تمام اقشار کم درآمد به شکل قرضه به خصوص برای کارمندان دولتی و بهبود بخشیدن سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش مسکن می‌باشد.
رئیس‌جمهور کشور، پیشنهاد وزارت شهرسازی را در بخش مسکن قابل استطاعت، مورد تأیید قرار داد و گفت که باید ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و وزارت فواید عامه درپروسه دخیل باشند.
وی بر استفاده از تجارب کشورهای مختلف در این راستا تأکید کرد و گفت که باید وضعیت مسکن قابل استطاعت در کشورهای دیگر نیز مطالعه شود و از تجارب آن، در کشور خود کار گیریم. رئیس‌جمهور، نبود ظرفیت تخصصی ساختمانی را مانع برای تقویت سکتور شهری دانست و بر داشتن سند مصئون ملکیت، تأکید ورزید.
 در بخش دیگر آجندا، روی طرح ساختمان پیش ساخت که توسط یک تن از مسوولین وزارت شهرسازی به جلسه ارائه شد، بحث و خاطرنشان گردید که فابریکۀ ساختمان قطعات پیش‌ساخت در ماه حمل سال جدید خورشیدی آغاز به کار می‌نماید.
وی افزود که در دورۀ امتحان برای تولید، در نظر است تا ۶۰ باب مکتب را در سال اول در ۱۶ ولایت کشور اعمار نماید که سطح تولید در سال‌های بعد به چند برابر افزایش خواهد یافت.
همچنان اضافه شد که در تطبیق پروژه‌ها، سکتور خصوصی سهیم بوده و از این طریق زمینۀ کاریابی بیشتر فراهم می‌گردد. در این خصوص پیشنهاد شد که تصدی خانه‌سازی نیاز به داشتن قرارداد از منبع واحد در تطبیق پروژه‌ها دارد.
جلسه، طرح متذکره را مورد تأیید قرار داد و فیصله کرد که بودجۀ تصدی خانه‌سازی از منبع واحد طی مراحل شود و وزارت مالیه بودجۀ مورد نیاز را تهیه نماید. رئیس‌جمهور کشور گفت که باید اولویت به اعمار مکاتب در بخش اناث داده شود و به ولسوالی‌های نا امن نیز توجه صورت گیرد.#