زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی: باید یک فهرست واضح از ملکیت‌های دولتی در کابل و ولایات، ترتیب گردد
شنبه ,30 سرطان , 1397

جلسه‌ای تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، چگونگی پیشرفت طرح استفاده از ملکیت‌های انتقال‌شده از اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه که قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری تدویر یافت، یکتن از مسئولین ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه، گزارش خویش را در رابطه به چگونگی پیشرفت انتقال ملکیت‌های دولتی که از جانب اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی(اتحادیۀ دهاقین، اتحادیۀ ملی کارکنان افغانستان(امکا) و اتحادیه جوانان) مورد استفاده قرار می‌گرفتند، ارائه کرد.
وی گفت که اتحادیۀ ملی کارکنان افغانستان(امکا)، اتحادیۀ نویسندگان، اتحادیۀ کوپراتیف‌های دهقانان و اتحادیۀ جوانان، از جمله نهادهای اند که بیشترین جایدادهای غیرمنقول دولتی در اختیارشان قرار دارد و از آن استفادۀ ابزاری، سیاسی و شخصی می‌نمایند که باعث حیف و میل‌ ملکیت‌های غیر منقول دولتی می‌شود.
موصوف، معلومات مفصل در مورد ملکیت‌های انتقال‌شده، جمع‌آوری عواید از ملکیت‌های متذکره و منفعت غیرقانونی از عواید ملکیت‌های دولتی توسط مسئولین اتحادیۀ کوپراتیف‌های دهقانان و اتحادیۀ جوانان ارائه کرد و طرح وزارت مالیه را در خصوص استفاده از ملکیت‌های انتقال‌شدۀ دولتی، بیان نمود.
رئیس‌جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، از زحمات ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه تشکر کرده، گفت که باید یک فهرست واضح از ملکیت‌های دولتی در کابل و ولایات ترتیب شود تا بعد از شناسایی و تثبیت دقیق آن، انتقال یابند.
رئیس‌جمهور کشور به معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، قوماندان گارنیزیون کابل و قوماندانان امنیۀ ولایات هدایت داد تا در زمینۀ تثبیت ملکیت‌های متذکره با وزارت مالیه همکاری نمایند.