زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی بر نقش و سهم‌گیری فعال جوانان در پروسه‌های ملی تاکید کرد
سه‌شنبه ,1 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با شماری از جوانان که از پنج پوهنتون بزرگ افغانستان به منظور اشتراک در کنفرانس ملی کار به کابل آمده بودند، دیدار کرد.
در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد و در آن بانوی اول نیز حضور داشت، جوانان مذکور، طرح‌ها و نظریات شان را که در ۹ گروپ کاری در عرصه‌های زراعت، سیستم مالی، توازن در ایجاد فرصت‌های کاری به زنان، ایجاد سکتور اقتصادی منطقوی، تکنالوژی معلوماتی، تشخیص ظرفیت، ایجاد سیستم موثر منابع بشری، سیستم مشخص ترانسپورت برای خانم‌ها و خودکفایی که در کنفرانس متذکره ارائه کرده بودند، با رئیس‌جمهور شریک ساختند.
سپس رئیس‌جمهور غنی صحبت‌نمود و ضمن استقبال از طرح‌ها و نظریات ابتکاری جوانان، گفت که طرح‌های متذکره را در نهادهای علمی و اکادمیک ارائه و توسعه دهید. وی افزود: زمانی‌که به ولایات تان برگشتید، در میان جوانان و نهادهای تحصیلات عالی بحث‌های کلیدی را در این خصوص، آغاز کنید.
رئیس‌جمهور کشور بر نقش و سهم‌گیری فعال جوانان در پروسه‌های مختلف ملی از جمله انتخابات تاکید کرده، گفت که با پوهنتون‌های کشور، بحث‌های را در راستای مبارزه با فساد آغاز می‌کنیم که در آن همکاری و نقش شما جوانان ارزنده است.
رئیس‌جمهور غنی جوانان را نماینده‌های وحدت ملی و نسل مبتکر جامعه دانست و گفت که طرح های شما را مورد مطالعه قرار می دهیم.