زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی: تمام سهولت‌ها برای اخذ جواز فراهم گردد
شنبه ,30 سرطان , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، گزارش اجراات ادارۀ ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت را در خصوص ایجاد یک مرکز واحد خدمات و توزیع جوازنامه‌ها، استماع کرد.
در جلسۀ که بدین منظور قبل از ظهر امروز در ارگ انجام شد، ابتدا همایون رسا وزیر صنعت و تجارت، گزارش خویش را در مورد امضای تفاهم‌نامۀ همکاری با ۱۲ ادارۀ سکتوری در خصوص انتقال تمام جوازهای سکتوری به مرکز واحد خدمات و توزیع جوازنامه ها، ارائه کرد.
وی در مورد عملکردها، چالش‌ها، پیشنهادات و اهداف این اداره معلومات داد و از عدم همکاری بعضی از ادارات سکتوری نیز یادآوری نمود.
رئیس‌جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره و ابراز امتنان از وزارت صنعت و تجارت، گفت که تمام سهولت‌ها برای اخذ جواز فراهم گردد و باید دلایل عمدۀ در رابطه به پیشرفت‌ها، استقبال و موانع به شکل درست شناسایی و بررسی شوند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که باید یک طرح واضح برای تطبیق پروسۀ انتقال تمام جوازنامه‌های سکتوری به یک مرکز واحد خدمات و توزیع از طریق وزارت صنعت و تجارت، وجود داشته باشد.