زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهور غنی: ما باید از اتکا به جامعۀ بین المللی، به اتکا به خود برسیم
سه‌شنبه ,1 می , 2018

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در مراسم اختتامیۀ کنفرانس ملی کار که در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
ابتدا فیض‌الله ذکی وزیر کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین در رابطه به بحث‌های کنفرانس متذکره صحبت کرده، گفت که کنفرانس متذکره بحث‌های صریح، سازنده و همه‌جانبه در مورد ابعاد مختلف معضل بی‌کاری و ارتباط آن با فقر و بی‌ثباتی داشت.
وی افزود که اشتراک کنندگان به بحث‌های نظری اکتفا نکردند، بلکه پالیسی‌های روشن، پروژه‌های عملی و اهداف مشخص اشتغال‌زایی را مطرح نمودند و مباحثات‌شان شامل پالیسی‌های اقتصاد بزرگ، بهبود مدیریت کار در سطح ملی، ضرورت شکل‌دهی به نقشۀ راه اشتغال‌زایی و اصلاحات بنیادی در عرصۀ انکشاف سرمایۀ بشری از جوانب مختلف بود.
فیض‌الله ذکی گفت که کنفرانس متذکره به مسایل مهم ملی چون، ارتقای نقش زنان افغانستان در اشتغال و کاروبار، استفاده از ظرفیت کوچی‌ها در اقتصاد و خصوصاً مالداری، توجه به تأمین اشتغال برای افراد دارای معلولیت، عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان و ضروت به منع کار شاقۀ اطفال، توجه خاص مبذول‌داشت.
سپس‌رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن ابراز مراتب تسلیت و تاثر خویش به خانواده‌های خبرنگاران و اتحادیه‌های رسانه‌ای کشور، گفت که جنگ بین آزادی و بردگی است، این ملت آزادمنش در آزادی زندگی می‌کند و یا به اقلیت کوچک تسلیم می‌شود که بحیث برده زندگی کند، اگر این‌ها می‌خواهند که ملت ما بردگی را قبول می‌کند، این کار را هرگز نخواهد کرد.
وی با اشاره بر اینکه عدم مشروعیت کامل جنگ از نگاه شرعی هویدا است، گفت: بر اساس فتواهای که در جهان اسلام صادر شده، جای انتحاری و انفجاری جهنم است و دروازۀ جنت از نگاه شرعی به روی این‌ها بسته می‌باشد.
رئیس‌جمهور تاکید کرد که منافع یک اقلیت کوچک که بر اساس مواد مخدر و بندگی دیگران استوار است، مانع حل سیاسی جنگ شده نمی‌تواند و حکومت وحدت ملی ارادۀ واضح دارد تا به جنگی که مقابل ملت افغانستان اعلام‌شده، به وضاحت پاسخ بگوید.
محمداشرف غنی گفت که سرعت‌بخشیدن اصلاحات سکتور امنیتی، به‌خصوص پولیس شهری از طریق حاکم‌ساختن ضوابط بر روابط و سپردن کار به اهل کار، از اهداف عمدۀ ماست.
رئیس‌جمهور ضمن تبریکی روز بین‌المللی کار و کارگر به تمام کارگران افغانستان و جهان، تصریح‌کرد که حکومت وحدت ملی ارادۀ محکم سیاسی برای توازن بین تشبث و تامین حقوقی اقشار کارگر دارد.
وی در بارۀ وضعیت اقتصادی امروزی و عدم توازن عواید و مصارف صحبت کرد و گفت که وابستگی افغانستان بر جهان، بی‌حد و اندازه است.
رئیس‌جمهور با اشاره به عدم توازن صادرات و واردات کشور، گفت که واردات ما هفت‌برابر صادرات ماست و این وسیلۀ پیشرفت نیست، بلکه رکود را نشان می‌دهد.
رئیس‌جمهور غنی، عدم توازن رشد نفوس و انکشاف اقتصادی کشور را باعث تداوم فقر دانسته، گفت: افراط و تفریط در افغانستان حد ندارد، یک بر سه مردم ما هرشب گرسنه به خواب می‌روند و ضرورت واضح است که توازن میان فیصدی نفوس و رشد تغییر کند تا فقر را به صورت اساسی محو کنیم.
 وی در خصوص عدم قابلیت مصرف بودجه گفت: هر میلیاردی را که مصرف نمی‌کنیم، یک فیصدی رشد را از دست می‌دهیم و نه تنها مصرف بودجه پائین است، بلکه قیمت پروژه‌ها بی‌حد بلند و کیفیت آن بی‌اندازه پائین می‌باشد.
رئیس‌جمهور در مورد تعهدات متقابله حکومت افغانستان با جامعۀ بین‌المللی معلومات‌داده گفت که ما باید از اتکا به جامعۀ بین المللی به اتکا به خود برسیم و این را به وضاحت باید گفت که در ختم شش سال، کمک‌ها به این مقیاس ممکن و شایسته نیست.
رئیس‌جمهور کشور افزود: قرارداد دهۀ تحول، قرارداد متقابل بوده و کمک در بدل اصلاحات است. مهم‌ترین مشکل ما فساد گسترده بوده و اصلاحات ما برای ساختن نظام، تامین حاکمیت قانون، انتخابات، تحکیم دموکراسی، مشارکت زنان و امحای فقر می‌باشد.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد: هدف ختم این دهه در مناسبات ما با جامعه بین‌المللی، تغییر از کمک به تجارت و سرمایه‌گذاری می‌باشد. وی افزود که سرمایه‌گذاری به طرف افغانستان است، سرمایه‌گذاری قرن ۱۹ موجب انزوای ما بود، اما سرمایه‌گذاری قرن ۲۱ ممد می‌باشد.
رئیس‌جمهور با اشاره بر اینکه افغانستان با کسی دشمنی دوامدار ندارد، گفت که اینجا محل اتصال است و افغانستانِ که امروز می‌خواهیم، افغانستان تیم ملی کرکت ماست که مسابقات و چندین جام جهانی را کمایی کرد و در مدت ده سال خود را از صفر به درجه‌اول رساند.
رئیس‌جمهور غنی بر انکشاف متوازن و توازن سکتوری تاکیدکرده، گفت: ضرورت است که در میان سکتورهای زراعت، صنایع، معادن، خدمات و ساختمان توازن ایجاد گردد، زیرا اگر توازن نباشد ما به انکشاف متداوم دست نمی‌یابیم.
محمد اشرف غنی بر توازن ایجاد فرصت‌ها بر زن و مرد، توازن میان شهرها، روستاها و کوچی‌ها و توازن انکشاف سرمایه‌های طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و بشری نیز تاکید کرد.
رئیس‌جمهور بر کاریابی عاجل و رشد متداوم تاکید کرد و گفت که اجماع برای اقتصاد تولیدی به کار است و باید به یک کشور صادراتی تحول کنیم.
رئیس‌جمهور کشور بر گفتمان ملی بالای فیصدی رشد، تعین اهداف برای عواید، انکشاف اقتصادی تولیدی و ایجاد نظام صادراتی تاکید کرد و گفت که باید اصلاحات همه‌جانبه برای ممکن ساختن این اهداف را به وجود آوریم.
وی اضافه کرد که برنامه‌سازی متکی به همکاران بین‌المللی بوده، نظارت ما ضعیف است، اکثریت ما فردمحور هستیم و قیمت زمان در فرهنگ دولتی ما بسیار اندک می‌باشد.
محمد اشرف غنی تصریح‌کرد که بیشتر از صدهزار هکتار زمین در بانک زمین جمع‌شده است و در دو سال آینده، دو میلیون هکتار زمین در بانک دولتی زمین می‌آید و باید تمام املاک دولتی در یک بانک واضح جمع شود و همچنان جایدادهای مردم افغانستان در چهارسال شرعی گردد.
وی گفت که ما به یک بحث ملی اقتصادی نیازمند هستیم و در این بحث ملی، باید مردم سهیم شوند تا انکشاف متوازن تامین گردد.
رئیس‌جمهور در اخیر سخنانش گفت که مساوات شهروندی بر اساس برنامه‌های متوازن و متداوم می‌باشد و نقطۀ کلیدی تأمین وحدت ملی، ایجاد ثبات نظام و بالاخره تأمین صلح و امنیت است.