زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی، گزارش وزارت مخابرات را در مورد پروژۀ الکترونیک‌سازی اسناد هویت ملی استماع نمود
چهارشنبه ,30 جوزا , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در دیدار با مسوولین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و کمپنی (جی تی آر) در مورد چگونگی پیشرفت کار پروژه الکترونیک سازی اسناد هویت ملی بحث نمودند.
ابتدا، شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد پیشرفت ها و چالش های پروژه متذکره افزود، بخش های بیشتر این پروژه تکمیل شده است و دیگر بخش های آن تا شش ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
وی  نظریات و پیشنهادات خود را نیز در مورد این پروژه به جلسه شریک ساخت و گفت که تفاهمنامه‌ی با اداره تذکره الکترونیکی در آینده های نزدیک دراین زمینه به امضا خواهد رسید.
همچنان مسوول کمپنی جی تی آر نیز گزارشی را در مورد بخش های مالی قرارداد این پروژه به رئیس جمهور و اشتراک کنندگان جلسه ارایه کرد.
سپس محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در صحبتی، پروژۀ مذکور را یک پروژه ملی خوانده گفت که حکومت داری الکترونیکی یکی از اهداف اصلی می‌باشد و این پروژه باید هر چه زود تر به گونه کامل آن به اتمام برسد.
رئیس جمهور کشور هدایت داد تا  کمیته‌ی به ریاست داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناها و عضویت وزارت  های مالیه، مخابرات و اداره تذکره الکترونیکی ایجاد شود تا ابعاد مختلف این پروژه را به صورت دقیق  ارزیابی نماید. وی گفت،  بعد از تکمیل بررسی ها، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گزارش و طرح های پیشنهادی  خود را به صورت واضح ترتیب و به ریاست جمهوری ارایه نماید.