زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی از چگونگی پیشرفت کار اعمار شهرک پیروزی دیدن کرد
جمعه ,25 می , 2018

محمد اشرف غنی رئیس ‏جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز از چگونگی پیشرفت کار اعمار شهرک پیروزی ولسوالی ده سبز ولایت کابل دیدن نمود.
ابتدا رئیس جمهور غنی از فازهای های مختلف شهرک متذکره دیدن کرد و بعداً در مراسمی که بدین مناسبت در شهرک متذکره تدویر یافته بود، اشتراک نمود.
در این مراسم ابتدا سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن صحبت کرده، گفت که این پروژه ۹ سال قبل تهداب گذاری شده بود و تا اکنون به ارزش ۴۵ میلیون دالر در زیربناهای آن مصرف شده است.
وی ضمن تشکر از توجه و حمایت های رئیس جمهور، افزود که این شهرک با معیارها و ستندردها اعمار می گردد و هدف اساسی ما این است تا بتوانیم به اقشار کم درآمد مسکن فراهم کنیم. 
سپس عبدالاحمد ملکیار آمر پروژه شهرک پیروزی طی یک پرزنتیشن در مورد شهرک متذکره از جمله سیستم برق رسانی، شبکه آب رسانی، حفرچاه های عمیق، ساحات تجارتی، محلی و رهایشی به شمول مساجد، مراکز تعلیمی و فرهنگی، پارک های تفریحی و مجتمع ورزشی معلومات مفصل و جامع ارائه کرد.
وی افزود که در این شهرک سرک ها، ساحات سبز، صنعتی و تجارتی، بلند منزل ها و نمرات رهایشی در چندین فاز در نظر گرفته شده و تعداد حویلی های رهایشی آن به ۱۰۰۵۰ و آپارتمان های رهایشی آن به ۱۳۵۰۰ باب می رسد.
بعداً رئیس جمهور ضمن تشکر از وزیر شهرسازی و آمر پروژه متذکره، گفت که مشکل بنیادی موضوع آب است و یک کمیتۀ که در ترکیب آن مشاور رئیس جمهور در امور زیربنا، رئیس آبرسانی، والیان کابل و پروان و ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت شامل باشند، تشکیل شود و طرح واضح خود را بخاطر حل این مشکل ارائه نماید.
همچنان رئیس جمهور ضمن تاکید بر حل مشکلات اجتماعی که مانع تامین آب می گردد، گفت که دو میگاوات برق برای این شهرک کافی نیست، بناً شرکت برشنا باید پلان واضح خود را در این رابطه تهیه کند.
محمد اشرف غنی گفت در این شهرک باید ساحه صنعتی مدنظر گرفته شود و فعال گردد، تا بتوانیم شهرک را به پا ایستاده کنیم.
رئیس جمهور در رابطه توزیع نمرات رهایشی، گفت که یک پلان واضح ترتیب گردد و فازهای A و  Fبرای عودت کنندگان در نظر گرفته شود، تا یک پیام واضح به آنان داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد که نهادهای امنیتی و دفاعی کشور لست فامیل های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی را ترتیب کنند، تا به وارثین شهدا نیز در این شهرک نمرات رهایشی در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور غنی گفت که به فامیل های ۱۰۰ تن از خبرنگاران شهید نیز در این پروژه مسکن توزیع شود و توزیع تمام نمرات رهایشی باید شفاف و براساس معیارها باشد.
رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش تاکید کرد که موضوع حقوقی شهرک ها باید حل گردد تا ما بتوانیم میان عواید و خدمات رابطه ایجاد کنیم.