زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی از کمک های جاپان در عرصۀ تطبیق پروژه‌های زیربنایی قدردانی کرد
چهارشنبه ,9 عقرب , 1397

رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از ظهر امروز در دیدار با میتسوجی سوزاکا سفیر جاپان و شینیچی کیتاوکا رئیس ادارۀ جایکا از کمک های جاپان در عرصۀ تطبیق پروژه های زیربنایی در افغانستان و همکاری ادارۀ جایکا به خاطر حمایت از سکتور انکشاف شهری کابل، تشکر کرد.
کینجی تاکاهاشی مسئول ادارۀ جایکا در مورد پروژه های سکتور انکشاف شهری کابل، پرزنتیشن معلوماتی را به رئیس جمهور ارائه نمود.
رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از پرزنتیشن متذکره، گفت که ما از این طرح بحیث مرجع برای آماده سازی چوکات انکشافی شهر کابل، استفاده می کنیم.
رئیس جمهور افزود که مناسبات فرهنگی و تاریخی دو کشور عمیق بوده و کمک های جاپان به افغانستان موثر و جامع می باشد.