زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: افزایش صادرات محصولات افغانی برای تاجران ملی و کشور یک موفقیت است
پنج‌شنبه ,28 ژانویه , 2016

اشرف غنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با شماری از مسئولین شرکت های صادر کننده میوه های تازه و خشک دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، صادر کننده گان میوه های تازه و خشک، در رابطه به چگونگی فعالیت های شان، ازدیاد صادرات و بلند رفتن کیفیت میوه ها به رئیس جمهور معلومات دادند.

آنان گفتند که در صادرات میوه خشک افغانستان بخصوص کشمش ۳۰ در صد افزایش آمده است که می تواند در بازار های منطقه و جهان رقابت خوبی نماید. آنها افزودند که دادن انگیزه برای باغداران از سوی تاجران باعث گردیده تا کیفیت و صادرات میوه افزایش یابد.

صادر کننده گان میوه بخاطر ازدیاد صادرات شان خواهان ایجاد سرد خانه ها و پروسس آن در محلات مناسب در زیر یک چتر گردیدند و همچنان خواستار جلوگیری از فساد در عرصه صادرات شدند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات شرکت های صادر کننده میوه تازه و خشک، از آنان بخاطر فعالیت های شان در زمینه بلند بردن کیفیت محصولات افغانی و صادرات، تشکری کرد.

رئیس جمهور، افزایش صادرات محصولات افغانی را برای تاجران ملی و کشور یک موفقیت دانست.

محمد اشرف غنی گفت که بخاطر حفاظت محصولات زراعتی کشور و با توجه به نیازمندی های داخلی، سرد خانه ها در مطابقت به معیار های بین المللی اعمار خواهد شد. وی افزود که برای استفاده بهتر از سرد خانه های موجود در کابل و کندهار  نظریات و همکاری شما مهم است.

رئیس جمهور کشور گفت: کوشش می نمائیم که افغانستان و ترکمنستان را از طریق خط آهن با هم وصل کنیم که با انجام این کار در انتقال اموال تجارتی تاجران افغان سهولت های زیادی فراهم خواهد شد. وی افزود که آذربایجان نیز ابراز آماده گی کرده است که در زمینه انتقال اموال تجارتی و صادرات با افغانستان همکاری و مشارکت نماید.

رئیس جمهور غنی گفت که طرح ایجاد سهولت ها در عرصه صادرات به تاجران افغان که تمام مراحل اموال تجارتی شان در زیر یک چتر تحت پروسس قرار گیرد و در آن سکتکی رونما نگردد، تکمیل شده و بزودی کار عملی آن آغاز می گردد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که حکومت به رشد محصولات افغانی متعهد است و در این راستا بخاطر تکمیل نیازمندی های خویش، ۱۵ در صد به محصولات افغانستان ترجیح داده می شود. وی افزود که کمیسیون تدارکات ملی بعضی از قرارداد ها را که در آن به محصولات افغانی ترجیح داده نشده بود، رد کرده است.