زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با جوانان کوچی ولایات مختلف کشور دیدار کرد
جمعه ,2 نوامبر , 2018

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در دیدار با جوانان کوچی از ولایات مختلف کشور، خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع کرد.
در این دیدار که در قصر سلام خانۀ ارگ انجام شد، ابتدا شماری از جوانان کوچی به نمایندگی از دیگران مشکلات کوچیان را در زمینه های خشکسالی، صحت، اقتصاد، حکومتداری، معارف، امنیت و سایر عرصه ها با رئیس جمهور شریک ساختند و تاکید کردند که به مشکلات شان رسیدگی به موقع صورت گیرد. آنان از موقف قاطع رئیس جمهور در خصوص مبارزه با زورمندان و مبارزه با فساد و برنامه های ملی وی حمایت شان را اعلام کردند.
رئیس جمهور پس از شنیدن صحبت های آنان، از جوانان مذکور به خاطر اینکه مشکلات کوچیان را به خصوص در زمینۀ مالداری به وضاحت مطرح  کردند و برای حل آن پیشنهادات مشخص شان را ارائه نمودند، تشکر کرد. وی افزود که کوچیان به قوم و ولایت مشخص مربوط نبوده، بلکه افغانستان شمول اند که در رشد اقتصاد، دفاع و ثبات کشور نقش مهم دارند.
رئیس جمهور گفت که برای نخستین بار به هر وزارت هدایت داده شده است که در بودجه ملی، سهم مشخص را به کوچیان تخصیص دهند و آن را به گونه مؤثر به مصرف برسانند. وی افزود که در برنامه میثاق شهروندی نیز در رابطه به دادن سهم به کوچیان هدایت داده شده است.
رئیس جمهور کشور از جوانان مذکور خواست که طرح شان را در خصوص تحول در زندگی کوچیان و رشد مالداری آنان و همچنان ارتقای ریاست عمومی انسجام امور کوچیان منحیث ادارۀ درجه اول با ریاست جمهوری شریک سازند.
وی افزود که علفچرها تنها به فرمان مدیریت نمی شوند، بلکه ارزش رشد مالداری برای جامعه باید به مردم واضح شود. به ادارۀ اراضی برای حفاظت از علفچرها هدایت داده شده است تا آن را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که با احداث بندها و تطبیق پروژه های بزرگ، مشکلات اسکان کوچی ها حل خواهد شد و به تمام مشکلات آنان که شما یادآری کردید، در کوتاه، میان و درازمدت رسیدگی خواهد شد.
رئیس جمهور غنی گفت که ادارات مربوطه با درنظرداشت امکانات شان، مشکلات کوچیان را در زمینه های امنیتی، صحت، آموزش، رشد مالداری و سایر عرصه ها حل نمایند. وی افزود که شورای عالی کوچیان ایجاد شده و جوانان کوچی نمایندگان شان را در آن معرفی نمایند.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که از ظرفیت و کدرهای کوچی در حل منازعات، تامین صلح، صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی و سایر عرصه ها استفاده خواهد شد. وی افزود که حکومت در عرصه های رشد مالداری و بازاریابی به محصولات کوچیان نیز تلاش خواهد کرد.#