زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی با شماری از بزرگان ولایت زابل دیدار کرد
شنبه ,24 سنبله , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت زابل دیدار کرد.
در آغاز این دیدار، حاجی عبدالولی و قوماندان حضرت به نمایندگی از بزرگان مذکور صحبت کردند و ضمن قدردانی از دستآوردهای رئیس جمهور، حمایت های شان را از نظام، پروسه صلح و برنامه های اقتصادی و ملی ابراز داشتند.
آنان همچنان مشکلات و خواست های شان را در عرصه های مختلف از جمله خشکسالی، ناامنی، معارف، گمرک، انکشاف پوهنتون، برق و سایر مشکلات محلی با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و صحبت های آنان، تلاش های بزرگان زابل را در عرصه صلح مورد ستایش قرار داد و همکاری مردم را در این خصوص ارزشمند خواند.
رئیس جمهور به مسئولین ادارۀ مستقل ارگان های محل هدایت داد که در هماهنگی با وزارت دفاع ملی، پیشنهاد ساخت کمپلکس اداری ولایت زابل را با ریاست جمهوری شریک سازند و همچنان جهت تربیه کادرها در رشتۀ زراعت، ایجاد پوهنځی زراعت در تشکیل پوهنتون زابل را منظور کرد.
رئیس جمهور کشور از آغاز کار کاریزها به خاطر کاهش تاثیرات خشکسالی به بزرگان زابل، اطمینان داد و به وزارت زراعت هدایت داد که برای خانواده های بی بضاعت آن ولایت، یک هزار تُن گندم توزیع نماید. وی افزود که در مطابقت با امکانات موجود، به تمام مشکلات شما رسیدگی به موقع صورت خواهد گرفت.