زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی بر اهمیت صادرات و کاهش واردات تاکید کرد
دوشنبه ,16 دلو , 1396

جلسه ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به ایجاد سهولت ها در بخش های تجارت و ترانزیت، بعد از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.
در این جلسه که استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز حضور داشتند، فیروز خان مسجدی معین صنایع وزارت تجارت و صنایع، نجیب الله وردک معین گمرکات وزارت مالیه، خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع و شیرباز کمین‌زاده رئیس اتحادیۀ سراسری صنایع افغانستان در رابطه به چالش ها و سهولت ها در بخش های تجارت، ترانزیت و کوریدورهای هوایی صحبت کردند.
سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن اینکه به وزارت های مالیه و تجارت بخاطر حل عاجل مشکلات تاجران هدایت داد، گفت که تجارت ما باید در روشنایی اصول نامه ها و موافقتنامه های معتبر، با کشورها صورت گیرد.
وی افزود که ما باید یک استراتیژی داشته باشیم که به اساس آن با کشورهای مختلف در بخش های تجارت و ترانزیت وارد گفتگو شویم.
رئیس جمهور گفت که فرصت ها در کشورهای مختلف بخاطر تجارت و ترانزیت ایجاد شده است و تاجران ما باید از آن استفاده کنند. وی همچنان بر اهمیت صادرات و کاهش واردات تاکید کرده، گفت که باید روی بدیل واردات فکر شود.