زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: تبعیض با زنان، تبعیض با رئیس جمهور است
سه شنبه ,24 دلو , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در نشستی با افسران زن در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، گفت: امروز یک روز استثنایی است که شیرزنان افغان، آیندۀ افغانستان را رقم می زنند.
این نشست که به ابتکار دفتر خانم اول کشور در ارگ برگزار شده بود، رئیس جمهور غنی خطاب به افسران جوان زن، گفت که شما اولین مدافعین این کشور هستید.
رئیس جمهور افزود: تبعیض در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جای ندارد و هر کسیکه در برابر زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تبعیض می کند، در حقیقت با رئیس جمهور تبعیض کرده است.
محمد اشرف غنی گفت که زنان افغان همیشه در صف مقدم نبرد قرار داشته و در تاریخ کشور خوب درخشیده اند.
رئیس جمهور از افسران زن خواست که از خانواده های شان بخاطر فرستادن آنان در صفوف قوای مسلح کشور، تشکر کنند و افزود که زنان بر چالش های که مانع سهم‌گیری شان در صفوف قوای مسلح کشور می شود، فایق آمده اند.
رئیس جمهور غنی گفت: در محیط که شما فعالیت می کنید، فرصت ها و چالش ها وجود دارد و من باور دارم که هر کدام تان به کشور و مردم خویش مصدر خدمت بزرگ می شوید.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مبارزۀ را که شما امروز در خط نخست انجام می دهید، در نتیجۀ آن، پنج تا ده نسل آیندۀ افغانستان آرام خواهد شد و شرایط ثبات و امنیت را فراهم خواهد کرد.#