زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی خطاب به قوماندانان قول اردوها: ایستادگی و قربانی های شما بقای افغانستان را تضمین و موجب اعتماد مردم و جامعه بین المللی شده است
پنج شنبه ,17 حوت , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با قوماندانان قول اردوهای کشور که بخاطر اشتراک در کنفرانس “عملیات نصرت ۹۷” به کابل آمده بودند، دیدار کرد.
در این دیدار تورن‌جنرال احمد ولی احمدزی قوماندان قول اردوی ۲۱۵، برید جنرال داوود تره خیل قوماندان زون ۵۰۵ هلمند و برید جنرال سید امیرشاه سادات رئیس امنیت ولایت کندز به نمایندگی از دیگران صحبت کردند.
آنان عملیات خالد را موفق ارزیابی نمودند و به رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح در راستای دفاع از مردم و تمامیت ارضی و تامین امنیت پروژه های انکشافی و زیربنایی، اطمینان دادند.
سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تشکر از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بخاطر عملیات موفقانۀ خالد، گفت که ایستادگی و قربانی های شما بقای افغانستان را تضمین کرده و موجب اعتماد مردم و جامعه بین المللی شده است.
رئیس جمهور افزود: شما اجماع ملی را در بارۀ قوای مسلکی و ملی ایجاد کرده اید و اکنون تمرکز ما روی اصلاحات ارگان های امنیتی و دفاعی کشور است.
وی افزود که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان، نیروهای مسلکی بوده و متعلق به تمام مردم است و استعمال مشروع قوه منحصر به این نیروها می باشد.
رئیس جمهور غنی، اعتماد مردم را نسبت به نیروهای امنیتی و دفاعی یک دستآورد مهم دانسته، گفت که با تامین امنیت آغاز کار پروژه تاپی و هماهنگی که در این خصوص ایجاد شده بود، تمام مردم و علمای زون غرب از شما ستایش و بالای تان افتخار می کردند.
رئیس جمهور کشور گفت که امنیت پروژه های انکشافی باید تامین گردد، زیرا زندگی و رفاه مردم به تطبیق و انکشاف این پروژه ها بستگی دارد.
رئیس جمهور از مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی کشور خواست تا درس های گرفته شده از عملیات خالد را در عملیات نصرت تطبیق نمایند.
محمد اشرف غنی بر احداث تحکیمات اساسی برای قرارگاه ها و جزوتام های نظامی تاکید کرده، گفت که باید نقاط آسیب پذیر شناسایی و در تحکیمات اساسی آن اقدام شود.
همچنان رئیس جمهور بر اهمیت شهرها تاکید کرده، گفت که دشمن توان جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی و دفاعی ما را ندارد و ما باید برای هر شهر پلان امنیتی مشخص را روی دست گیریم.
رئیس جمهور بر امنیت انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری تاکید نموده، افزود که تامین امنیت انتخابات ها باید جزء پلان های امنیتی ما باشند.
سرقوماندان اعلی قوای مسلح گفت که ایستادگی و قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شرایط را برای طرح صلح فراهم کرده و برای دستیابی به صلح، ذرۀ هم در دفاع از مردم و تمامیت ارضی کشور، تعلل صورت نخواهد گرفت.
رئیس جمهور، هدف اساسی حکومت بخصوص سکتور امنیتی و دفاعی کشور را تامین امنیت مردم دانسته و بر جلوگیری از تلفات بیشتر تاکید نمود.
رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش به مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی کشور دستور داد تا در زمینۀ ترفیع سربازان و افسرانی که در خط مقدم جبهه و در روستاهای دور دست کشور مصروف دفاع از مردم و تمامیت ارضی اند، توجه جدی نمایند.