زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی در دیدار با علمای بلخ: ولایت بلخ بحیث الگوی وفاق ملی و مذهبی باقی خواهد ماند
شنبه ,14 میزان , 1397

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت بلخ با علمای این ولایت دیدار کرد. علمای ولایت بلخ ضمن حمایت از طرح صلح و برنامه‌های زیربنایی حکومت، خواست‌های شان را در بخش تامین امنیت علما و توجه به نقش علما در ساختار حکومت مطرح کردند.
رئیس جمهور غنی از فتوای متفقه علمای کرام که مشروعیت جنگ طالبان را زیر سوال برد، تشکر کرده افزود، فاصله میان حکومت و علما از بین رفته و علما از حاشیه به متن آمده اند.
رئیس جمهور کشور ولایت بلخ را نمونه وفاق ملی و مذهبی خوانده گفت که، حمله بر هر هزاره و شیعه، حمله بر رئیس جمهور است. وی افزود، بلخ بحیث یک الگوی وفاق ملی و مذهبی باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور غنی گفت، مساجد جامع در تمام ولایات با سبک معماری خاص ساخته می شوند و همین اکنون بیشتر از ۲۰ منبر مسجد در ولایات تحت کار می‌باشد.
همچنان رئیس جمهور گفت که در قسمت تامین امنیت و حضور علما در ساختار حکومت توجه جدی صورت می‌گیرد.