زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس جمهور غنی: قوم ځاځی بالای تعلیم جوانان سرمایه گذاری خوبی کرده است
یکشنبه ,17 جدی , 1396

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در دیداری با شماری از بزرگان، علما و جوانان قوم ځاځی، مشکلات و خواست های آنان را استماع کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، وکیل گل پادشاه مجیدی، عبدالقادر ځاځی وطن‌دوست منشی ولسی جرگه، حاجی عبدالصمد ځاځی رئیس شورای قومځاځی، قوماندان داوود ځاځی و دلبرجان آرمان به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و ضمن ستایش از دستآوردهای حکومت بخصوص رئیس جمهور در بخش های مختلف، حمایت کامل شان را از حکومت اعلام داشتند.
آنان گفتند که مردم ما نسبت به هر زمان دیگر بیشتر بیدار و جوانان ما با احساس هستند که وضعیت جاری کشور را به دقت زیر نظر دارند و حامی قوی رئیس جمهور و حکومت خویش می باشند. بزرگان مذکور افزودند که از برکت مدیریت خوب دولت و توجه رئیس جمهور، دستآوردهای حکومت در سه سال دشوار گذشته، در تاریخ کشور بی مانند است.
آنها با اشاره به فداکاری و تلاش های قوم ځاځی در طول تاریخ در راستای دفاع و خدمت به وطن، گفتند که با توجه به شجاعت بی‌حد مردم ما، از افرادی که منفعت و مسایل شخصی شان را مطرح می کنند، با تاکید می خواهیم که به منافع ملی ارزش و اولویت قایل شوند.
آنان همچنان حمایت شان را در عرصه های تطبیق پروژه های بزرگ حکومت، حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری ابراز کردند و از رئیس جمهور خواستند که در فیصله های خویش مانند گذشته قاطع باشد. به همین ترتیب خواست ها و پیشنهادات شان را در خصوص تأمین امنیت، معارف، سهولت های صحی، احیای جنگلات، پروسس جلغوزه، ساخت شاهراه ها، برق، احداث بندها و توزیع عاجل تذکره، با رئیس جمهور شریک ساختند.
بزرگان قوم ځاځی با اشاره به زیبایی طبیعی منطقه شان، گفتند که اگر به امنیت و انکشاف این منطقه توجه صورت گیرد، باورمندیم که سیاحان از اینجا دیدن خواهند کرد و باعث ازدیاد عواید ملی خواهد شد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات آنان، شجاعت قوم ځاځی و زیبایی های طبیعی منطقه آنان را مورد ستایش قرار داده گفت که از همت شما در راستای دفاع از کشور، قدردانی می کنم، زیرا هر حملۀ که صورت گرفته، شما آن را دفع کرده اید و این افتخار بزرگ برای تمام مردم ماست.
رئیس جمهور افزود که قوم ځاځی در دفاع از کشور و تعلیم جوانان خویش، سرمایه گذاری خوبی کرده است. وی افزود: هدایت من به وزارت احیا و انکشاف دهات این است که یک پروگرام بهتر را برای حل مشکلات بنیادی ولسوالی های سرحدی ترتیب نماید که در اثر آن مشکلاتی را که شما مطرح کردید، به صورت اساسی حل خواهد گردید.
رئیس جمهور کشور با اشاره به ایجاد شورای عالی قوای بشری، گفت که در بخش معارف تغییرات اساسی خواهد آمد و تا سال جدید، مشکلات موجود در این عرصه، مرفوع می‌گردد. وی افزود که ضمن تقرر هشت هزار معلم از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در معارف اصلاحات اساسی رونما می شود.
رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که در دو سال آینده از طریق برنامۀ میثاق شهروندی، مشکلات مکاتب در قریه جات کشور حل خواهد شد و همچنان بخاطر ایجاد فابریکه پروسس جلغوزه، به وزیر زراعت و مالداری، هدایت داده است. وی افزود: حکومت تلاش می کند که به عوض قاچاق جلغوزه به پاکستان، آن را به کشور چین صادر کند.
رئیس جمهور گفت که بر اساس اظهارات متخصصین خارجی، جنگلات افغانستان متضرر شده اند، اما خاک آن موجود است و امکانات زیادی برای احیای آن وجود دارد. وی افزود که وزارت زراعت برای احیای جنگلات کار می کند، تا مشکلات موجود در این عرصه حل گردد.
محمد اشرف غنی خطاب به بزرگان قوم ځاځی گفت: به مردم بگویید که رئیس جمهور شما دل شیر دارد و صبر ما بخاطر وداع با تفنگ است، زیرا ما نه تنها به نسل جدید، بلکه به پنج نسل آینده مسئولیت داریم. وی افزود که از فرصت پیش آمده باید برای پیشرفت کشور و رفاه مردم، استفادۀ اعظمی کنیم.