زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه با تفویض مدال عالی دولتی غازی میر مسجدی خان از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت
دوشنبه ,8 می , 2017

اجمل حمید عبدالرحیمزی

محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه به مناسب روز جهانی آزادی مطبوعات در نتیجۀکار صادقانه و متداوم کارمندان ریاست روابط عامۀ این وزارت،  با اعطای مدال عالی دولتی غازی میر مسجدی خان از طرف جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت.

مدال متذکره به موصوف بخاطر تأمین ارتباط خوب با رسانه های داخلی و خارجی، شریک نمودن اطلاعات مربوط وزارت مالیه به زمان معین، برخورد مناسب با رسانه ها و آگاهی دهی به مردم از فعالیت ها و کارکردهای این وزارت با استفاده از شیوه های گوناگون تفویض گردید.

 

ریاست روابط عامۀ وزارت مالیه از رهبری این وزارت سپاسگزاری مینماید که همیشه از این ریاست حمایت کرده و به کارکرد های مطبوعات ارج قایل است.

 

همچنان از تمام ریاست های مربوطۀ این وزارت به خاطر شریک نمودن اطلاعات در زمان معین آن اظهار امتنان مینماید.

 

ریاست روابط عامه مانند قبل به وظایف خود متعهد بوده  و در این راستا خواهان همکاری و حمایت هرچه بیشتر تان می باشد.