زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور: اهداف انکشاف پایدار با برنامه‌های ملی هم‌خوان می گردد
چهارشنبه ,14 نوامبر , 2018

نشست کمیته اجراییوی اهداف انکشاف پایدار امروز (سه شنبه، ۲۲ عقرب) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به منظور ارزیابی آماده‌گی‌ها برای اشتراک در کنفرانس ژنیو برگزار گردید

درابتدا، وزارت اقتصاد گزارش مختصر از فعالیت‌های انجام شده در گروپ‌های کاری اهداف انکشاف پایدار و پیشرفت اخیر در زمینه‌ٔ آماده‌گی‌ها برای اشتراک در کنفرانس ژنیو ارایه کرد

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن قدردانی از اقدامات این کمیته بر هماهنگی و موثریت برنامه‌ها میان ادارات ذیربط دولتی در راستای تحقق اهداف انکشاف پایدار تاکید ورزید

رییس اجراییه کشور به وزارت اقتصاد و سکرتریت کمیته اجراییوی اهداف انکشاف پایدار هدایت داد که بستهٔ کارکرد‌ها، برنامه‌ها و نیازمندی‌های افغانستان را برای تطبیق اهداف انکشاف پایدار نهایی ساخته تا در کنفرانس ژنیو ارایه شود

سپس، دفتر انکشافی ملل متحددر باره پروگرام ارتقای ظرفیت این سازمان گزارش داد. براساس این گزارش، برای شماری از کارمندان دولتی زمینه آموزش فراهم شده است تا اهداف انکشاف پایدار را با برنامه‌های اولویت ملی هم‌خوان بسازند

نماینده این سازمان گفت که در این ماه تعدادی از کارمندان دولتی را آموزش داده است و این آموزش‌ها برای بهبود کارها موثر واقع می‌گردد

رییس اجراییه کشور بر تداوم این برنامه‌ها در داخل کشور تاکید کرد و گفت که قبل از این کارمندان دولتی برای ارتقای ظرفیت با هزینه بالا به بیرون از کشور فرستاده می‌شدند

دوکتور عبدالله عبدالله پس از ارزیابی کارهای این کمیته گفت که بر هماهنگی میان گروپ‌های کاری کمیته و ادارات دولتی بیشتر تمرکز صورت گیرد

در این برنامه، نماینده‌گان سازمان‌های بین‌المللی، سکتور خصوصی، اتاق تجارت و صنایع و اتاق تجارت بین‌المللی و وزارت‌خانه‌ها اشتراک کردند