زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور: رسیده‌گی به مشکلات مهاجرین و بیجاشده‌ها در ایام زمستان اولویت حکومت است
دوشنبه ,19 قوس , 1397

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در نشست کمیتهٔ فرعی شورای وزیران در امور مهاجرین گفت که به زودی به بیجا شده‌های مناطق سرحوض و اندخوی ولایت فاریاب کمک صورت می‌گیرد

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور امروز یکشنبه (۱۸ قوس) در این نشست به وزارت مهاجرین هدایت داد که در زمینه انتقال کمک‌ها به مناطق سرحوض و اندخوی از هر طریق ممکن تلاش ورزد و به زودترین وقت کمک‌ها را انتقال دهد

اداره سرمیاشت ابراز آماده‌گی کرد که برای ۳۰۰ فامیل بسته‌های کمکی در نظر گرفته است؛ اما برخی از زورمندان محلی مشکل ایجاد می‌کنند. در صورت همکاری دولت آن را به نیازمندان سرحوض و اندخوی توزیع می‌نماید

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان گفت که برای بیجاشده‌های ولسوالی اندخوی مبلغ یک میلیون افغانی اختصاص داده شده و گرو‌پ‌های سروی در ساحه رفتند

همچنان آقای بلخي خبر داد که ۲۰۰۰ جریب زمین برای ایجاد کمپ موقت در هرات اختصاص یافته و کارهای ابتدایی آن انجام شده است. ۱۵ هزار فامیل سروی و بایمتریک گردیدند

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان گفت که این سازمان ۱۵ هزار خیمه را برای بیجاشده‌گان هرات انتقال داده و در هماهنگی با وزارت مهاجرین توزیع می‌کند

وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌ها گزارش داد که برای ایجاد کمپ موقت مهاجرین در ولایت بادغیس، مشکل زمین وجود دارد؛ اما در پی راه حل است

رییس اجراییه کشور به وزارت مهاجرین هدایت داد که تا فردا مسأله‌ی زمین بادغیس را حل کند و گزارش دهد

وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌ها گفت: برای فامیل‌هایی ‌که به مناطق‌شان بر می‌گردند، ۱۵ هزار افغانی وزارت مهاجرین و ۲۰۰ دالر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان می‌پردازند. تا حال ۵۰۰ فامیل به ولسوالی مالستان غزنی برگشتند

رییس اجراییه گفت که در قسمت امکان بازگشت بیجاشده‌ها نباید یک لحظه تعلل صورت گیرد

وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌ها از تدوین استراتژی رسیده‌گی به مشکلات مهاجرین و بیجاشده‌ها در ایام زمستان خبر داد

طبق این استراتژی باید برای ۸۳ هزار فامیل کمک صورت گیرد که از این میان ۵۳ هزار آن تحت پوشش کمک‌های کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان و وزارت مهاجرین قرار دارند

در اخیر جلسه فیصله شد که یک نشست مشترک با حضور نهادهای ذیربط دولتی و همکاران بین المللی برای تامین بودجه مورد نیاز در هنگام زمستان برای بیجاشده‌ها و عودت‌کنند‌ه‌ها برگزار شود

رییس اجراییه کشور به تمام نهادهای ذیربط دولتی هدایت داد که مسأله‌ی رسیده‌گی به مشکلات بیجاشده‌ها و عودت‌کننده‌ها را در اولویت قرار دهند