زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از سوی رییس اجراییه و مشاور شورای امنیت ملی معرفی گردید.
چهارشنبه ,3 می , 2017

فیض الله ذکی

به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛ فیض الله ذکی به حیث سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین معرفی و به کار آغاز نمود.

در محفلی که به همین مناسبت در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تدویر یافته بود؛ دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، برخی از اعضای بلند رتبۀ کابینه، معینان وزارت خانه ها، تعدادی از نمایندگان مردم در شورای ملی، هیئت رهبری و جمع کثیری از منسوبین این وزارت اشتراک نموده بودند.

 

در نخست حکم مقام عالی ریاست جمهوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان توسط محمد هارون چخانسوری معاون انسجام ادارۀ امور به خوانش گرفته شد و سپس دکتور نسرین اوریاخیل وزیر پیشین کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ضمن بیان کارکردها و دست آوردهای دورۀ کاری خویش؛ گماشته شدن آقای ذکی را به حیث سرپرست این وزارت شادباش گفته از بارگاه خداوند توانا کامگاری و سر افرازی هرچه بیش تر وی را در انجام امور محوله آرزو نمود.

 

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز ضمن یاد آوری و ستایش از کارکرد های خانم اوریاخیل؛ وی را یکی از وزیران دانا و توانای کابینه خوانده، روز جهانی کارگر را به همۀ کارگران زحمتکش کشور شادباش گفته و با معرفی نمودن فیض الله ذکی به حیث سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین؛ از پشتیبانی و همکاری همیشگی حکومت وحدت ملی با آقای ذکی خبر داده؛ وی را یک شخص مناسب، توانا و کارآ دانسته خواهان مؤفقیت هرچه بیش تر وی گردید.

 

در پایان؛ فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین توسط دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه و سایر مقامات بلند رتبۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا دفتر کارش همراهی گردیده و در این پست به کارش آغاز نمود.