زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
سمینارعلمی به منظور تحلیل وضعیت مالی افغانستان و دستاوردهای دوسال اخیر وزارت مالیه در پوهنتون خصوصی یومف سویس برای افغانستان برگزار گردید
چهارشنبه ,24 می , 2017

سمینارعلمی

ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه روز گذشته سمینار علمی را به منظور تحلیل وضعیت مالی افغانستان، دستاوردهای دوسال اخیر وزارت مالیه و روند کاری این وزارت در پوهنتون “یومف سویس برای افغانستان” برگزار نمود.

در این سمینار علمی ضمن اشتراک شماری از کارمندان وزارت مالیه، محصلین ذکور و اناث تا سطح ماستری، استادان پوهنتون، کارشناسان امور اقتصادی و کارکنان اداری پوهنتون متذکره اشتراک نموده بودند.

محترم لطیف محمود، به نماینده گی از پوهنتون ” یومف سویس برای افغانستان”  در سخنان افتتاحیۀ سمینار، برداشتن این گام از سوی وزارت مالیه را برای حکومت، مردم و خصوصا به  محصلین مفید خوانده افزود: ارائۀ معلومات به مردم از طرف حکومت بخش مهمی از حکومتداری خوب شمرده می شود که از طرف وزارت مالیه آغاز گردیده  و این مسأله نشان میدهد که رهبری وزارت مالیه در بخش حسابدهی به مردم متعهد است.

محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی،  رئیس ارتباط و آگاهی عامه و  سخنگوی وزارت مالیه گفت: “ما تلاش مینمائیم که از راه های گوناگون فعالیت ها و روندکاری وزارت مالیه را برای مردم برسانیم. وی همچنان در رابطه به افزایش عواید ملی در طی دو سال گذشته، تطبیق اصلاحات در تمام ادارات مربوط وزارت مالیه، برگزاری مؤفقانۀ کنفرانس های وارسا و بروکسل، دستاوردهای کمیسیون های مشترک اقتصادی و تجارتی با کشور های منطقه، ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی، تعهدات دو جانبه با جامعه جهانی، نصب سیستم های جامع الکترونیکی در منابع عوایدی، ترتیب و مصرف بودجه، ایجاد سهولت در بخش تخصیصات،  مبارزه علیه فساد اداری، مشارکت عامه و خصوصی، دستاوردهای برنامه سی بی آر، روند کاری اداره آسان خدمت و پلان های اصلاحی آینده وزارت مالیه پریزینتیشن مفصل و همه حانبه ارائه نمود.”

در اخیر سمینار مذکور به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارایه گردید.

رهبری پوهنتون “یومف سویس برای افغانستان”  بخاطر برگزاری سمینار از طرف ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه به رئیس ریاست متذکره و سخنگوی وزارت مالیه لوح تقدیر تفویض نمود.

قابل تذکر است که ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه، ضمن سفر های ولایتی در پوهنتون های مختلف دولتی و خصوصی به شکل متداوم همچو سمینارها را برگزار مینماید تا از فعالیت ها، دستاوردها و روندکاری وزارت مالیه به آنها آگاهی دهی لازم داده شود.