زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
سه زندانی در محبس بگرام دست به اعتصاب غذایی زده اند
شنبه ,30 ژانویه , 2016

 اعتصاب

محبس بگرام اکنون تحت ادارۀ حکومت افغانستان بوده و این زندانیان خواهان رهایی شان هستند.

عبدالفتاح و سید جمال الدین که دو برادر اند، در سال ۲۰۰۸ میلادی، در نیتجه عملیات نیروهای نظامی امریکا دستگیر شده بودند. اما زمانیکه نیروهای امریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی تشخیص دادند که کدام خطری در این زمینه متوجه امریکا نیست، آنها را به حکومت افغانستان تحویل دادند.

با وجود اینکه، یک محکمه افغانستان دو سال قبل آنها را بیگناه خوانده و حکم رهایی شان را داد، اما هر دو تا هنوز در زندان به سر می برند.

زندانی سومی میرزا احمد جانوف نام دارد که بر اساس قوانین افغانستان کدام جرمی را مرتکب نشده و محکمه او را نیز مبرا خوانده است.

یک نشریه امریکایی بنام (دیموکراسی نو) از اعتصاب غذایی این سه زندانی خبر داده، ولی حکومت افغانستان تاکنون در این مورد تبصرۀ نکرده است.