زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
عالمی بلخی همه خانواده های عودت کننده و بی جاشده واجد شرایط مستحق نمره رهایشی اند
سه‌شنبه ,31 ژانویه , 2017

عالمی بلخی

مطلب فوق را سید حسین عالمی بلخی  وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان در ملاقات با نماینده گان شورای مردمی دای فولاد اظهار داشت.

در این دیدار نماینده های شورای یاد شده از بی جاشده های قوم دای فولاد به یازده ولایت کشور یاد آوری نموده و خواهان توزیع نمرات رهایشی به آنها شدند.

 

وزیر امور مهاجرین گفت که در روشنائی فرمان شماره 104 رویس جمهوراسلامی افغانستان، همه عودت کننده ها و بی جاشده های واجد شرایط مستحق نمرات رهایشی می باشند.

 

عالمی بلخی علاوهنمود که بی جاشده های قوم دای فولاد که واجد شرایط ذکر شده فرمان 104 باشند، می توانند به ریاست های امور مهاجرین ولایات مربوطه مراجعه نمایند.