زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
فراغت کارمندان وزارت زراعت از پوهنتون کاروان
یکشنبه ,7 می , 2017

کارمندان وزارت زراعت

محترم عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در جشن فراغت 12 تن از کارمندان ریاست مالی و حسابی وزارت زراعت که از پوهنتون کاروان فراغت حاصل نمودند اشتراک نمود.

در مراسم فراغت این افراد محترم جاوید احمد همت معاون علمی پوهنتون کاروان، آقای نور صدیق مسول پروژه ارتقا ظرفیت و مدیریت تغییر و  شماری از منصوبین سکتور زراعت اشتراک داشتند. افراد تحصیل یافته کارمندان ریاست مالی و حسابی وزارت زراعت بودند.

این افراد یکسال پیش در پی تفاهم، پروژه ارتقاء ظرفیت و مدیریت تغییر که همکار وزارت زراعت است جهت بلند بردن سطح دانش شان به این پوهنتون معرفی شده بودند.