زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مجاهد: گذاشتن پیش شرطها رسیدن به صلح را مشکل می سازد
دوشنبه ,25 ژانویه , 2016

عبدالحکیم مجاهد

شورای عالی صلح افغانستان می گوید، اگر طالبان یا حکومت افغانستان قبل از آغاز مذاکرات مستقیم پیش شرطهای بگذارند رسیدن به صلح با مشکلات مواجه خواهد شد.

نماینده گان طالبان مسلح دیروز و پریروز در جلسۀ مشورتی که در دوحه دایر شده بود روی شرطهای قبلی شان تأکید کردند.

در این نشست غیر رسمی که به ابتکار موسسه به نام پگواش دایر شده بود، نماینده گان طالبان، اعضای شورای عالی صلح افغانستان و شماری از فعالان مدنی شرکت داشتند طالبان به رسمیت شناسی دفتر شان در قطر، حذف نام های رهبران شان از لست تحریمات بین المللی، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و شماری دیگری از خواستها را به حیث شرط برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح ارایه کردند.

مولوی عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان، در اشاره به خواست های طالبان گفت، گذاشتن پیش شرطها می تواند رسیدن به صلح را مشکل بسازد.

وی گفت:

“شماری از شرطهای آنها شرطهای مشکلی نیستند. ولی اگر تحریک اسلامی طالبان پیش شرطهای را بگذارد و اگر شرطهای از سوی حکومت افغانستان مطرح شوند به باور من این مسئله می تواند موانع را سد راه مذاکرات مستقیم ایجاد نماید.”

طالبان در چند سال گذشته و هم در یکسال حکومت وحدت ملی حضور نیروهای خارجی در افغانستان را دلیل اساسی ادامۀ جنگ خوانده و خواهان خروج فوری این نیروها شده اند.

حکومت افغانستان، رعایت قانون اساسی را به حیث خط قرمز برای طالبان تعیین کرده است.

سرپرست شورای عالی صلح افغانستان می گوید، به رسمیت شناسی دفتر طالبان در قطر و آزادی زندانیان طالب مسایلی اند که نیاز به غور دارند، ولی ایجاد یک نظام اسلامی که طالبان روی آن تأکید دارند، در قانون اساسی افغانستان تضمین شده است.

به گفته آقای مجاهد، این خواست حکومت افغانستان که طالبان باید قانون اساسی را بپذیرند و شرط اساسی طالبان که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند می توانند در مذاکرات مستقیم مطرح گردند.

وی افزود:

“موضوع مهم موجودیت قوای خارجی در افغانستان است. نیروهای خارجی و قرارگاه های خارجی که در افغانستان موجود اند همه مسایلی اند که در چوکات منافع ملی افغانستان روی آن صحبت شود و من باور دارم که اگر صداقت و اخلاص موجود باشد، چنین مسایل هم حل شدنی اند.”

در جلسه دوحه که دیروز و پریروز دایر شده بود شماری از مقامات افغان نیز شرکت داشتند ولی از حکومت نماینده گی نمی کردند.

به گفته تحلیلگران، موفقیت تلاش های صلح هیچگاه به این اندازه نزدیک نشده بود زیرا حضور داعش و آغاز فعالیت های آن در افغانستان هر دو جانب را با یک تهدید مشترک مواجه ساخته است.