زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ در پرنسیب مورد تائید قرارگرفت
شنبه ,5 عقرب , 1397

جلسۀ کابینه بعد از ظهر امروز درقصر چهارچنار ارگ دایر گردید

ابتدا، اعضاي جلسه به‌روح شهید سترپاسوال عبدالرازق قوماندان پیشین امنیۀ ولایت کندهار، شهید دگرجنرال عبدالمومن حسین‌خیل رئیس پیشین امنیت ملی آن ولایت، شهید عبدالجبار قهرمان و سایر شهدای حوادث اخیر کابل، کندهار و هلمند اتحاف دعا نموده، از بارگاه ایزد متعال برای‌شان بهشت برین، برای بازماندگان شان صبر جمیل و برای مجروحین شفای عاجل استدعا نمودند

طبق اجندا، سرپرست وزارت مالیه مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ را به جلسه ارائه کرد و بعد از بحث‌های همه‌جانبه، کابینه مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و وزارت مالیه را مؤظف نمود تا بودجۀ متذکره را طبق تذکر جلسه در هماهنگی با وزرا و رؤسای ادارات دولتی مورد بازنگری قرار داده، طی مراحل نماید

همچنان جلسه کابینه وزارت‌ها و ادارات دولتی را مؤظف نمود تا با درنظرداشت اصل صرفه‌جوئی در مصارف، از خریداری وسایل تجملی اجتناب ورزند

بعداً، سرپرست وزارت مالیه مبلغ (۱۰۴۳۶۸۹۶۸۹) یک میلیارد و چهل و سه میلیون و شش‌صد و هشتاد و نه هزار و شش‌صد و هشتاد و نه افغانی را در بودجه انکشافی سال ۱۳۹۷ به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت

سپس، تعدیلات در بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ توسط سرپرست وزارت مالیه و معین مالی آن وزارت به جلسه پیش‌کش گردید که مورد تائید کابینه قرار گرفت

به همین ترتیب، پیشنهاد خریداری گندم بذری و فروش آن بالای دهاقین با سبسایدی دولت توسط وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به جلسه ارائه شد و کابینه بعد از بحث و مداقه پیشنهاد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را مورد تائید قرار داد

در ادامه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد آن وزارت مبنی بر تمدید تاریخ تدویر نمایش گنجینه‌های افغانستان در کشور چین را به جلسه ارائه کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت

سپس، وزیرتحصیلات عالی پیشنهاد آن وزارت مبنی بر ایجاد پوهنتون بین‌المللی اسلامی در افغانستان مصوب دوازدهمین کنفرانس همکاری‌های اسلامی در قاهرهرا به جلسه مطرحکرد که کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه، ایجاد پوهنتون بینالمللی اسلامی در افغانستان را طبق فیصله کنفرانس متذکره، در کابل مورد تائید قرار داد و کمیتۀ را تحت نظر وزارت شهرسازی و مسکن موظف نمود تا زمین مورد نیاز پوهنتون مذکور را با در نظرداشت پیشنهاد ادارۀ اراضی افغانستان، در ولسوالی چهارآسیاب و یا در پارک تکنالوژی مورد مطالعه قرار داده و پیشنهاد مشخص خویش را به کابینه ارائه نماید

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم معاش مقامات دولتی را به جلسه ارائه کرد که مورد تائید قرار گرفت

به همین گونه، وزیر عدلیه طرح مقررۀ غنی‌سازی آرد گندم و روغن‌های خوراکی را به جلسه مطرح کرد و کابینه طرح مذکور را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه، تصحیح و نهایی سازد

در اخیر جلسه، ۹ مورد معاهدۀ بین‌المللی توسط معین اداره و منابع وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید کابینه قرار گرفت

۰۲عقرب – ۱۳۹۷