زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
ملل متحد: ۴۰درصد اطفال در افغانستان از حق آموزش محروم اند
چهارشنبه ,13 ژانویه , 2016

مکتب

 

ادارۀ ملل متحد برای اطفال می‌گوید، تقریباً یکی از هر چهار طفلی که در مناطق جنگ در افغانستان زنده‌گی می‌کنند از حق آموزش محروم است.

 

این ادارۀ می‌گوید که افغانستان یکی از چهار کشور جهان است که از این ناحیه سخت آسیب دیده اند.

 

گزارش ادارۀ ملل متحد برای اطفال می‌افزاید که ۲۴ میلیون طفل در ۲۲ کشور جنگ زدۀ جهان از حق آموزش محروم اند.

 

بیشترین شمار اطفال محروم از تعلیم در سودان جنوبی اند که فیصدی آنها ۵۱ درصد می‌باشد، نایجر با ۴۷ درصد در ردیف دوم، سودان با ۴۱ درصد در مرتبۀ سوم و افغانستان با داشتن ۴۰ درصد اطفال محروم از تعلیم در ردیف چهارم قرار دارد.