زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
منظوری چهار قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی
دوشنبه ,8 اسد , 1397

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ،۹ مورد تدارکاتی را بررسی کرد که در نتیجه، در خواست اعطای قرارداد چهار پروژۀ جدید به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی که شامل موارد ذیل می‌گردد.
–       قرارداد پروژۀ حفظ و مراقبت ستلایت‌ها VSAT جهت کنترول فضا مربوط ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی؛
–       قرارداد پروژۀ وصل کیبل فایبر نوری محلات آقینه به تورغندی عبور از خاک ترکمنستان به ظرفیت ۱۶STM توسط قرارداد دولت با دولت مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛
–       قرارداد پروژۀ ثبت و راجستریشن دومین‌های شخصی و دولتی تحت پسوند  (.af) برای سه سال؛
–       قرارداد پروژۀ تدارکات ۵۰% ادویۀ خط اول تداوی توبرکلوز و بسته‌های تشخیصیه پروگرام ملی تبرکلوز؛
در همین‌حال طبق اجندا، درخواست منظوری آغاز طی ‌مراحل تدارکاتی پروژۀ اعمار شفاخانه ولایتی ولایت غزنی با تصدی خانه‌سازی از سوی کمیسیون منظور گردید.
علاوه بر آن، درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ تمدید لین انتقالی گل‌بهار- پنجشیر و سب‌استیشن پنجشیر و همچنان درخواست تعدیل قرارداد (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) پروژۀ احداث دستگاه برق آبی پوزه‌لیچ ولایت غور مربوط وزارت انرژی و آب پس از بررسی و مداقه، از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.
حین بحث بالای پروژۀ دستگاه برق آبی پوزه‌لیچ ولایت غور، رئیس‌جمهور خاطرنشان‌نمود که هدف، آوردن روشنایی به خانه‌های مردم غور است و به وزارت انرژی و آب هدایت‌داد تا بررسی‌های همه‌جانبۀ این پروژه را انجام‌داده و راه‌های بدیل جهت افزایش برق برای مردم این ولایت را ارایه نماید.
کمیسیون تدارکات ملی درخواست منظوری اعطای قرارداد تهیه و تدارک ۱۳ قلم حبوبات مورد ضرورت زون ۴۰۴ میوند قوای‌پولیس به‌شمول نظم عامه و قطعات خاص، نوع قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت امور داخله را به منظور بررسی قیمت آفر پیشنهادی، اعاده‌ نمود و به وزارت اقتصاد وظیفه‌سپرده‌شد تا با همکاری ادارۀ تدارکات ملی، این بررسی‌ها را انجام‌دهد تا در جلسه بعدی بالای آن تصمیم اتخاذ گردد.
در همین‌حال، درخواست تعدیل قرارداد (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) پروژۀ اعمار تعمیر ۴۰ صنفی کمپلکس تعلیم و تربیه معلم سید جمال الدین از سوی کمیسیون رد گردید و به وزارت معارف وظیفه سپرده‌شد تا قرارداد جدید با یکی از تصدی‌های دولتی عقد گردد و با داوطلب متخلف که از کار سر باز زده‌است، مطابق قانون برخورد صورت گیرد.
در این نشست، ادارۀ تدارکات ملی میکانیزم ارزیابی اجراآت قبلی قراردادی‌ها در امور ساختمانی را به اعضای کمیسیون ارایه نمود که مورد ستایش رئیس‌جمهور و سایر اعضای کمیسیون قرار گرفت.
رئیس‌جمهور به وزارت‌های مالیه و اقتصاد وظیفه سپرد تا این میکانیزم را بررسی نموده و نظریات‌شان را به ادارۀ تدارکات ملی ارایه نمایند، چون با این کار هدف مصرف بودجه واضح می‌گردد و پرداخت‌ها در زمان معین آن صورت می‌گیرد.
در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، نماینده بازرس ویژۀایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.