زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
نزدیک به ۳۵۰ معتاد دیگر از ساحه ی پل سوخته گردآوری شدند
دوشنبه ,4 ژانویه , 2016

معتادین

 

وزارت صحت عامۀ کشور در خبرنامه‌ای می‌گوید که در همکاری با وزارت مبارزه با مواد مخدر و نهادهای امنیتی ۳۵۰ معتاد دیگر را از زیر پل سوخته گردآوری کردند.

 

در این خبرنامه‌ آمده است که این معتادان توسط آمبولانس‌ها برای درمان، اسکان و فراگیری حرفه به مرکز تازه‌ای که در منطقۀ پلچرخی کابل ایجاد شده است، منتقل گردیدند.

 

در ادامه‌ی این خبرنامه تصریح شده است که این معتادان در وضعیت بدی قرار داشتند و اگر به آنان رسیده‌گی نمی‌شد، ممکن بود در این هوای سرد زمستانی جان‌شان را از دست می‌دادند.

 

این خبرنامه می‌افزاید که این مرکز تازه گنجایش ۱هزار و ۵۰۰ تن را دارد.

 

این در حالی ا‌‍ست که هفتۀ پیش نیز ۴۰۰ معتاد از زیر پل سوخته به مرکز درمان معتادان که به تازه گی در اردوگاه فینکس ساخته شده است؛ انتقال داده شدند.

 

گفته می‌شود که رئیس جمهور دستور داده است تا اردوگاه فینکس که پیش از این پایگاه نیروهای خارجی بود به مرکز درمان و آموزش‌های حرفه‌ای برای معتادان مبدل شود.

 

رئیس جمهور درهمین رابطه کمیسیونی را در این زمینه به کار گماشته است و این کمیسیون وظیفه دارد تا معتادان را از شهر کابل به این مرکز انتقال دهد.