زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
نشست مشورتی با رهبران و بزرگان جهادی و سیاسی کشور برگزار گردید
پنج شنبه ,16 قوس , 1396

به سلسلۀ نشست های مشورتی با رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی در مورد مسایل مهم ملی و بین المللی، شام امروز نشست مشورتی در ارگ دایر گردید.
در این نشست که شماری از رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی حضور داشتند، رئیس جمهور غنی، ضمن تشکر از حضور اشتراک کنندگان، به آنان خوش آمدید گفت و بخاطر اعلام حمایت از موقف حکومت و بلند نمودن صدای شان در مسایل مهم ملی و بین المللی، اظهار امتنان نمود.
سپس رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی صحبت کردند و ضمن اینکه برگزاری چنین نشست ها را مفید خواندند، از موقف گیری واضح و به موقع حکومت افغانستان در رابطه به موضوع به رسمیت شناختن بیت المقدس و انتقال سفارت ایالات متحدۀ امریکا به این شهر، استقبال کرده، گفتند که موقف حکومت وحدت ملی، انعکاس دهندۀ دیدگاه مردم افغانستان و جهان اسلام می باشد.
آنان تصریح کردند: از اینکه حکومت افغانستان در سطح ملی و بین المللی تلاش های خود را منحیث وجیبۀ ملی و اسلامی جهت حمایت از حقوق مسلمانان ادامه می دهد و از مردم افغانستان نمایندگی خوب می کند، قدردانی می نمائیم.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، در این خصوص گفت که موقف حکومت افغانستان در جلسات ملل متحد، سازمان همکاری کشورهای اسلامی و سایر نهادهای بین المللی در این خصوص واضح است و ما دیدگاه مردم خویش را بازتاب می دهیم.
رئیس جمهور در اخیر این نشست، یکبار دیگر با ابراز تشکر از اشتراک رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی، گفت که امروز دشوارترین روز برای مسلمانان جهان است و ما منحیث مسئولین و رهبران این کشور باید از تدبیر کامل کار بگیریم و نگذاریم که دشمنان افغانستان از این وضعیت سوء استفاده نمایند.
رئیس جمهور غنی گفت که اجماع کامل سیاسی و اجتماعی میان مردم ما وجود دارد و حکومت در تمام مجالس بین المللی از هویت ملی و اسلامی مردم افغانستان، نمایندگی و دفاع می کند.