زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
نشست کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی برگزار شد
پنج شنبه ,21 جدی , 1396

بیستمین جلسه کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی در حضورداشت رهبری مشترک کمیته اجرایی، نهادهای داخلی و بین‌المللی و رؤسای اعضای گروه‌های کاری تدویر گردید

در ابتدا خانم صدف دشتی در مورد پیشرفت کار روی برنامه‌های دارای اولویت سکتور خصوصیصحبت کرده از همه شمول بودن این برنامه تذکر داد. سپس، آقای مسجدی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، ابعاد تخنیکی سند برنامه‌های دارای اولویت سکتور خصوصی را به بحث گرفت. همچنان نماینده اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، اتحادیه اورپا و بانک جهانی در موارد خاص سند ملی انکشاف سکتور خصوصی صحبت‌ کرده و بر عملی بودن این سند ملی تاکید کردند

در ادامه بحث‌ها و نظریات، اشتراک کننده گان روی موارد و نکات با اهمیت ذیل پرداختند

از هیات رییسه گروپ های کاری خواسته شد و تاکید صورت گرفت که در صورت حضورشان در افغانستان حضور در جلسات کمیته اجرایی پرایسک را جدی بگیرند

رییس اتحادیه ملی پیشه وران تقاضا کرد تا تشبثات کوچک و متوسط در سندشامل ساخته شوند

نماینده اداره انکشافی ایالات متحده نگرانی خود را در مورد اقتصاد غیررسمی و رکود اقتصادی افغانستان بیان داشته به نیازمندی ایجاد یک محیط سالم و پویا برای سرمایه گذاری و حمایت سکتور خصوصی تأکید کرد

وزرای محترم اقتصاد، کار و امور اجتماعی و تجارت و صنایع افغانستان روی موارد مختلفه و با اهمیت از جمله، شغل زایی و گذار افغانستان از اقتصاد وارداتی به اقتصاد تولیدی تأکید کردند

وزیر اقتصاد در مورد سفر و برنامهصحبت کرده و از اعضای کمیته اجرایی و کشور های تمویل کننده خواست تا در این سفر که قرار است به تاریخ 24 جنوری در دوبی تدویر گردد با اماده گی کامل بروند

✓ به واحد هماهنگی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی مسؤلیت سپرده شد تا آجندای جلسات کمیته اجرایی را حسب 11 اولویت انکشاف سکتور خصوصی و 10 شاخص کسب و کار بانک جهانی در هماهنگی با رهبری گروپ های کاری چهارگانه تهیه و ترتیب نماید تا موارد اصلی اصلاحی سکتور خصوصی مشمول آجندای جلسات کمیته اجرایی قرار گیرند.