زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
هیأتی برای حفاظت از منار جام به غور فرستاده می‌شود
شنبه ,25 می , 2019

رییس اجراییه افغانستان در نشست کمیتۀ اجرایی فرهنگ و هنر، هیأتی را موظف ساخته است که به ولایت غور سفر کرده و از تخریب منار جام جلوگیری نمایند

کمیتۀ فرهنگ و هنر با آگاهی از شرایط نامساعد منار جام، پیشتر هیأتی متشکل از باستان‌شناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ و یونسکو را به ولایت غور فرستاده بود تا از نزدیک وضعیت منار جام را مورد بررسی قرار دهد

هیأت پس از سفر به غور و ارزیابی وضعیت منار جام، پیشنهادها و طرح‌هایش را دربارۀ حفاظت از منار و جلوگیری از تخریب ساحه ارایه کرد. بربنیاد گزارش هیأت، ترمیم اساسی منار جام و اطراف آن یک میلیون دالر هزینه بر می‌دارد

رییس اجراییه در روشنی گزارش هیأت، به وزارت اطلاعات و فرهنگ و یونسکو وظیفه سپرد که هرچه عاجل با فرستادن یک تیم تخنیکی مجرب، از تخریب بیشتر ساحۀ منار جام جلوگیری کرده و روی اقدامات بعدی کار نمایند