زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
وزارت صحت عامه ششمین دور کنفرانس نتایج صحت را برگزار نمود
چهارشنبه ,24 می , 2017

صحت عامه

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ششمین دور کنفرانس نتایج صحت را روز گذشته با حضور داشت مقامات وزارت صحت عامه، شرکای صحی ملی و بین المللی دایر نمود.

هدف از برگزاری این کنفرانس شریک ساختن نتایج پژوهشگران ملی و بین المللی و معلومات همه ‌پرسی های انجام شده برای جوانب ذیدخل نظام صحی، پالیسی سازان و تصمیم گیرنده گان و تجدید راهبرد، پالیسی و برنامه های صحی است تا بر مبنای آن بتوانند تصامیم شفاف و مبتنی بر شواهد را اتخاذ نمایند.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور راه اندازی این کنفرانس را یک فرصت مناسب در جهت شناسایی خلاها و نایل شدن به اهداف و استراتیژی وزارت صحت عامه دانسته گفت: ” طی سال های اخیر، پیشرفت های قابل ملاحظه ی در بهبود صحت مردم افغانستان به خصوص صحت اطفال صورت گرفته است. ولی باآنهم مشکلات و چالشهای در مقابل سکتور صحت افغانستان قرار دارد.”

دوکتور فیروز علاوه نمود: “تشخیص و اولویت بندی دقیق مشکلات و چالشهای سکتور صحت یکی از مسئولیت های اساسی وزارت صحت عامه و شرکای ملی و بین المللی میباشد، بنابرین ما در این کنفرانس گردم هم آمده ایم تا یافته ها و تجارب خود را در راستای حکومت داری خوب در بخش صحت، بهبود عرضه خدمات صحی، انکشاف نهاد های صحی، قوای بشری سکتور صحت، صحت عامه و نظارت و ارزیابی سیستم معلومات صحی شریک نماییم.”

این کنفرانس زمینه مناسبی را برای مدیران برنامه های صحی، پالیسی سازان، محقیقین، متخصصین و سایر دست اندرکاران مراقبت های صحی فراهم نموده تا گرد هم آیند و یافته ها و تجارب علمی شان را در جهت بهبود کیفیت مراقبت های صحی، تقویت سیستم صحی و پایه داری سیستم مراقبت خدمات صحی در افغانستان باهم شریک سازند.

قابل یاد آوریست که در این کنفرانس نتایج 90 تحقیق که از سوی وزارت صحت عامه در ساحات مختلف کشور در بخش های حکومت داری خوب، انکشاف نهادها صحی، صحت عامه، عرضه خدمات صحی، قوای بشری سکتور صحت و نظارت و ارزیابی معلومات صحی صورت گرفته است مورد بحث قرار گرفته شد و بعد از طی مراحل آن شامل استراتیژی وزارت صحت عامه میگردد.

در این کنفرانس شمار دیگری از سخنرانان صحبت نموده و دیدگاهای شان را در ارتباط به موضوعات ذکر شده  ارایه نمودند و نیز بر رفع مشکلات و چالشهای این زمینه ها تاکید نمودند.