زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
وزارت مالیه از بهترین مالیه دهنده گان بزرگ تقدیر بعمل آورد
سه‌شنبه ,2 می , 2017

تقدیر

وزارت مالیه روز گذشته طی مراسمی از بهترین مالیه دهنده گان بزرگ در هوتل انترکانتیننتال تقدیر بعمل آورد.

هدف از این مراسم بلند بردن سطح اطاعت پذیری مالیه دهنده گان، ترویج فرهنگ مالیه دهی، تحقق اهداف تعیین شده یی عواید، تشویق سرمایه گذاری ها و توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور می باشد.

 

محترم عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد درسخنان افتتاحیه این مراسم ضمن ستایش از برگزاری همچو برنامه ها گفت: جمع آوری مالیات در افزایش عواید ملی و تمویل پروژه های زیربنائی اقتصادی کشور سهم برازنده دارد بنابر این تقدیر از مالیه دهنده گان اطاعت پذیر، میتواند سطح عواید مالیاتی را بیشتر سازد. وی افزود: تمویل پروژه های ملی بیشتر متکی به کمک های کشور های تمویل کننده میباشد و با برگزاری همچو مراسم میتوان سکتور های دولتی و خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری و اطاعت پذیری بیشتر نموده و ما را قادر می سازد تا در آینده تمویل پروژه های ملی را از منابع داخلی تأمین نماییم.

 

محترم شفیق احمد قاری زاده، معین عواید و گمرکات گفت: وزارت مالیه در نظر دارد تا سطح اطاعت پذیری مالیاتی مالیه دهنده گان را افزایش دهد به همین منظور  این وزارت مراسم روز گذشته را غرض تشویق مالیه دهنده گان بزرگ که اطاعت پذیری خوبی را نسبت به دیگر مالیه دهنده گان برزگ از خود نشان داده اند، برگزار نمود. وی افزود: با برگزاری همچو مراسم توقع ما اینست تا در سال های آینده رقابت سالم میان مالیه دهنده گان بزرگ برای شناخته شدن به حیث مالیه ده بهتر، ایجاد شده و باعث توسعه و معیاری شدن فعالیت های اقتصادی گردد.

محترم خانجان الکوزی، معاون اتاق های تجارت و صنایع ضمن تشکری از برگزاری این مراسم، خواهان تدویر همچو برنامه ها در بخش های مالیه دهنده گان متوسط و کوچک نیز گردید.

 

رئیس عمومی عواید و رئیس مالیه دهنده گان بزرگ در مورد جمع آوری عواید و مراسم روز گذشته به اشتراک کننده گان معلومات همه جانبه ارائه نمودند.

 

در اخیر این مراسم، هشت مالیه دهندۀ بزرگ در سکتور های مختلف هریک شرکت مخابراتی افغان بی سیم، شرکت هوایی کام ایر، بانک بین المللی افغانستان، شرکت امنیتی سلادین، شرکت تجارتی الکوزی انترنیشنل، فابریکه مشروبات غیر الکولی الکوزی، شرکت اتومتیف سرویس و شرکت ساختمانی وینکو امتیاز با تفویض تقدیرنامه ها و لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

قابل تذکر است که در  این مراسم، معینان و روساء ادارات دولتی، نماینده گان محترم شورای ملی، ادارۀ امور،  سفراء، مسئولین شرکت های بزرگ، ادارۀ تدارکات ملی اشتراک ورزیده بودند.